PL EN DE

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. obejmuje prognozy rozwoju sektora energetycznego we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Zespół ARE dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko pojętego modelowania energetycznego - prognozy sporządzane są przez nas od początku istnienia Agencji.

Do najbardziej prestiżowych obszarów prognoz należą:

 • Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, wykonywane w układzie sektorowym, w podziale na wszystkie stosowane obecnie i perspektywiczne paliwa i nośniki energii,
 • Prognozy optymalnej struktury mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego (mix energetyczny),
 • Prognozy kosztów technologii energetycznych,
 • Prognozy cen paliw i nośników energii na rynku hurtowym i detalicznym,
 • Prognozy cen certyfikatów,
 • Prognozy emisji zanieczyszczeń w całej gospodarce,
 • Prognozy rozwoju rynku paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz OZE.

 

Projekcje cen hurtowych energii elektrycznej są jednym z najbardziej prestiżowych obszarów działalności Agencji Rynku Energii S.A. i jednocześnie najbardziej poszukiwanym na rynku rodzajem analiz. ARE posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie i dysponuje rozbudowanymi narzędziami analityczno-prognostycznymi. Część z tych narzędzi została opracowana przez uznane ośrodki naukowe z zagranicy, a część stanowi autorski dorobek zespołu ekspertów, znających doskonale specyfikę funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej. Modele te umożliwiają uwzględnienie szeregu czynników kształtujących ceny na rynku hurtowym takich jak: poziom zapotrzebowania na energię, koszty operacyjne jednostek wytwórczych, koszty paliwowe, koszty środowiskowe, optymalny kształt miksu energetycznego, rozwój OZE (w tym rozproszonych), poziom wymiany międzysystemowej, harmonogram trwałych odstawień i plany budowy nowych jednostek, tryb i charakter pracy poszczególnych źródeł wytwórczych, ograniczenia sieciowe i wiele innych. Obecnie w naszych modelach wyodrębnia się wszystkie bloki cieplne, wraz z ich charakterystyką techniczno-ekonomiczną. Stosowane modele bazują na godzinowej rozdzielczości czasowej co pozwala na wykonywanie projekcji w horyzontach: krótko- średnio- i długoterminowych. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia również szczegółową analizę funkcjonowania niesterowalnych źródeł energii, jak również nowych rozwiązań technologicznych takich jak: bateryjne magazyny energii, elektrolizery, usługi DSR. Projekcje cen energii elektrycznej wykonywane są w podziale na ceny w pasmach (podstawowym, szczytowym i podszczytowym), jak również w układzie godzinowym. Horyzont prognoz jest dostosowywany do potrzeb naszych Klientów (prognozy wykonujemy w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej).

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje również wykonanie projekcji cen świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej produkowanej w odnawialnych źródłach energii (PMOZE_A), tzw. zielonych certyfikatów, notowanych na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce (TGE). Projekcje te poprzedzone zostaną szczegółową analizą rynku, ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego i bilansu świadectw w systemie. Na podstawie bilansu świadectw pochodzenia OZE w systemie, zostanie sporządzona projekcja poziomu nadwyżki certyfikatów uwzględniająca:

 • prognozowany poziom zapotrzebowania na energię elektryczną i sprzedaży do odbiorców końcowych,
 • wymagany udział OZE w poszczególnych latach prognozy,
 • poziom redukcji obowiązku dla odbiorców przemysłowych,
 • poziom produkcji w poszczególnych źródłach OZE, przy założeniu, że wyłączone
  z systemu z dniem 1 lipca 2016 r. zostały duże elektrownie wodne oraz ograniczone zostało wsparcie dla jednostek wytwórczych, w których współspalana jest biomasa
   z węglem (0,5 certyfikatu za produkcję 1 MWh),
 • stopniowe wychodzenie z systemu jednostek na skutek migracji do systemu aukcyjnego,
 • stopniowe wychodzenie z systemu jednostek na skutek przekroczenia 15-letniego okresu wsparcia.

Agencja Rynku Energii S.A. od lat specjalizuje się w opracowywaniu prognoz zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym. Wykorzystuje do tego celu metodykę szeroko stosowaną na świecie, w której za generalną siłę sprawczą wzrostu zapotrzebowania na energię uznaje się wzrost gospodarczy, opisany za pomocą zmiennych makroekonomicznych, zmiany demograficzne, behawioralne, technologiczne oraz tempo poprawy efektywności energetycznej. Prognozy uwzględniają również prowadzoną politykę energetyczną państwa i ogólnoświatowe trendy (np. rozwój energetyki rozproszonej, dekarbonizację gospodarki, rozwój elektromobilności, nowe paliwa i rozwiązania technologiczne). Metodyka i modele stosowane w procesie prognostycznym zostały opracowane przez uznane na świecie ośrodki badawcze, a ich przydatność do tego celu została potwierdzona szeregiem prac analitycznych wykonanych na zlecenie instytucji rządowych, przedsiębiorstw energetycznych i w projektach międzynarodowych (np. w przygotowaniu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030). Prognozy te wykonywane są w podziale na wszystkie stosowane paliwa i nośniki energii oraz sektory gospodarki krajowej. Obecnie modele umożliwiają generowanie prognoz zużycia paliw i energii w podziale na kierunki użytkowania takie jak np. urządzenia elektryczne, oświetlenie, przygotowanie CWU, gotowanie, ogrzewanie pomieszczeń, czy też klimatyzacja w gospodarstwach domowych. Analizy tego rodzaju umożliwiają ocenę przyszłych zmian w zakresie wykorzystania paliw i energii we wszystkich sektorach: elektroenergetycznym, ciepłowniczym, paliw stałych, ciekłych i gazowych, etc.

Energetyka rozproszona, czyli wytwarzanie energii w pobliżu miejsca jej odbioru implikuje konieczność zmiany dotychczasowego modelu systemu energetycznego. Odbiorca energii, który aktywnie uczestniczy w procesie wytwarzania energii elektrycznej, konsumuje energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżkę wprowadza do sieci. Proces ten znacząco wpływa na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności zaś oddziałuje na wielkość poboru energii elektrycznej z sieci. Rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii zmieniać będzie sposób zarządzania i eksploatacji sieci. Wymusi przede wszystkim na OSP i OSD szereg działań inwestycyjnych mających na celu m.in dostosowanie infrastruktury, tak aby zapewnić zdolność dostarczania klientom energii elektrycznej w określonych warunkach, miejscu i czasie. Zdecydowanie największy przyrost mocy w źródłach rozproszonych przewidywany jest wśród źródeł PV. Ich praca jest stosunkowo dobrze skorelowana ze wzrastającym w Polsce obciążeniem w szczycie letnim, które jest efektem rosnącego wykorzystania klimatyzacji. Jednak po przekroczeniu, przy określonych wielkościach mocy PV w systemie, mogą pojawiać się problemy ze zbilansowaniem w popołudniowej części dnia, wynikające z rosnącego zapotrzebowania w KSE oraz spadającej generacji PV. Ponadto, w przypadku wysokiej generacji PV oraz niskiego zapotrzebowania, mogą pojawiać się lokalne problemy w sieci dystrybucyjnej, np. wzrost napięć powyżej wielkości dopuszczalnych w sieci niskiego i średniego napięcia. Kluczową kwestią jest więc odpowiednie planowanie pracy systemu, w tym generacji ze sterowalnych i elastycznych źródeł.

Celem analizy jest ocena najbardziej korzystnych z punktu widzenia całkowitych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo opcji technologicznych wytwarzania energii elektrycznej.

Opracowanie zawierać będzie najnowsze szacunki odnośnie kosztów wytwarzania energii elektrycznej dla szerokiego zestawu technologii, które są rozpatrywane do uruchomienia
w dającej się przewidzieć przyszłości. Uwzględnione zostaną w nim jedynie te technologie, które znajdują się obecnie na zaawansowanym etapie rozwoju, umożliwiającym ich komercyjne zastosowanie, oraz te, dla których osiągnięcie takiego poziomu przewiduje się
w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.