PL EN DE

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Agencji Rynku Energii S.A., działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 12.1 Statutu Spółki postanawia zwołać na dzień 30 czerwca 2022 roku (czwartek), godz. 9:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A.

Posiedzenie odbędzie się w trybie art. 406­5 KSH przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, według zasad określonych w załączonym Regulaminie e-WZA. 

Posiedzenie protokołowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 7. Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
 9. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
 10. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia wypłaty dywidendy za 2021 rok.
 15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych przedstawicieli Waszej Spółki lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami. Oryginały pełnomocnictwa prosimy przesyłać na adres: Agencja Rynku Energii S.A.  ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.

Szczegóły uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej znajdują się w Regulaminie dołączonym do niniejszego zawiadomienia.