PL EN DE

Zarząd Agencji Rynku Energii S.A działając na podstawie  art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, na wniosek akcjonariusza PKN ORLEN S.A. zwołuje na dzień 13 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rynku Energii S.A.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 3, o godz. 12.00. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zaprezentowanie wniosku PKN ORLEN S.A. i podjęcie dyskusji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
  8. Zamkniecie obrad. 

Zgodnie z § 13.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli będą na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę głosów. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapewnienie udziału w Zgromadzeniu uprawnionych statutowo przedstawicieli Waszej Spółki lub pełnomocników z udzielonymi w formie pisemnej pełnomocnictwami.