PL EN DE
13 grudnia ARE zaprasza na szkolenie "Zasady funkcjonowania rynku energii w Polsce"

Szkolenie w formule online.

Celem oferowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania krajowego rynku energii. Zostanie omówiona struktura podmiotowa rynku elektroenergetycznego (wytwórcy, OSP, OSD, giełda energii, spółki obrotu, odbiorcy końcowi), a także formy obrotu i rodzaje transakcji zawieranych na nim, wynikające z przepisów prawa i dokumentów rządowych.

Omówione zostanie działanie rynku kontraktów bilateralnych, rynku giełdowego, rynku bilansującego i rynku technicznego.

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat zasad i reguł rządzących krajową energetyką, zrozumieją różnicę pomiędzy rynkiem hurtowym a detalicznym oraz poznają podstawowe akty prawne regulujące rynek energii. Szkolenie to jest kierowane do wszystkich chcących nabyć lub poszerzyć wiedzę o działaniu polskiego rynku energii, tak aby mogli oni sprawnie poruszać się oraz zarządzać w tym obszarze gospodarki.


Szkolenie kosztuje 1.790 zł Agenda szkolenia + formularz zgłoszeniowy >>>Link<<<Partnerem merytorycznym szkolenia jest Agencja Rynku Energii.
PSE uruchomiły linię istotną dla północno-zachodniej części Polski

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły kolejny ciąg przesyłowy linii najwyższych napięć, łączący stacje elektroenergetyczne Krajnik (przy elektrowni Dolna Odra koło Szczecina) i Plewiska (pod Poznaniem)

Dotychczas w tej relacji działało jednotorowe połączenie o napięciu 400 kV, wybudowane jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Nowy tor 400 kV zwiększy pewność zasilania w zachodniej i północno-zachodniej Polsce oraz poprawi zdolności przyłączeniowe w tej części kraju. Dotyczy to zarówno nowych odbiorców energii, jak i źródeł wytwarzania (w tym OZE oraz powstających bloków gazowo-parowych elektrowni Dolna Odra).

Na nowy ciąg liniowy 400 kV o łącznej długości ponad 210 km złożyły się dwie inwestycje. Między gminą Lubiszyn w pobliżu Gorzowa Wlkp. a Poznaniem wybudowano 141 km nowej linii relacji Baczyna – Plewiska. Na zlecenie PSE prace wykonało konsorcjum trzech firm: Shanghai Electric, Elbud Warszawa i Agencja Promocji Inwestycji.

Natomiast 69-kilometrową linię między stacjami Baczyna i Krajnik wybudował Elbud Warszawa. Całkowicie zastąpi ona wysłużoną linię między Krajnikiem a Gorzowem, pracującą na niższym napięciu 220 kV.

Budowa obu nowych linii kosztowała łącznie 451 mln zł.

Na budowę linii i stacji w całym ciągu liniowym Krajnik – Baczyna – Plewiska PSE otrzymały dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości blisko 197 mln zł.

REPowerEU – dodatkowe środki na modernizację wiejskich sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych

Komisja Europejska, 21 listopada 2023 r., wydała pozytywną opinię na temat zmienionego KPO, w tym w odniesieniu do wniosku Polski z 31 marca br., o dodatkowe 2,76 mld euro dotacji w ramach Planu REPowerEU. Plan ten ma służyć zwiększeniu niezależności energetycznej UE i poszczególnych państw członkowskich, w tym od importu paliw kopalnych


REPowerEU na obszarach wiejskich

W ramach REPowerEU znalazły się zaproponowane przez Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich inwestycje w budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich, w celu umożliwiania przyłączania nowych źródeł OZE, z budżetem 972 mln euro.


Około 4,3 miliarda zł na modernizację wiejskiej infrastruktury energetycznej

W najbliższych dwóch latach na modernizację wiejskiej infrastruktury energetycznej zostanie przeznaczone dodatkowo około 4,3 miliarda zł. Inwestycje w tym zakresie zwiększą możliwości przyłączania do sieci nowych instalacji OZE, jakże ważnych dla poprawy opłacalności rolnictwa biogazowni rolniczych, a także inwestycji służących na rzecz powstających spółdzielni energetycznych.

To ważna informacja dla wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, ponieważ dzięki poprawie infrastruktury sieciowej, będzie możliwe efektywne wykorzystanie środków w ramach programu Energia dla wsi.

Za realizację inwestycji w budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, natomiast beneficjentami wsparcia będą operatorzy systemów dystrybucyjnych.

W sieciach TAURON Dystrybucji funkcjonuje 10 spółdzielni energetycznych

Już 10 spółdzielni energetycznych działa w południowej Polsce na obszarze działania TAURON Dystrybucji


Powstające spółdzielnie to nowe podmioty na rynku energii, które nakładają na operatorów sieci dystrybucyjnej nowe zadania. Spółdzielnia energetyczna jest to rodzaj stowarzyszenia, którego głównym celem jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż.

Spółdzielnię mogą tworzyć zarówno odbiorcy wraz z producentami energii ze źródeł odnawialnych, a także sami producenci. Mogą to być gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu lokalnego oraz inni odbiorcy i wytwórcy energii. Efektywnie funkcjonujące spółdzielnie umożliwiają obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków, wyższe przychody dla jej wytwórców oraz wzrost bezpośredniego wykorzystania zielonej energii na terenach na jakich funkcjonują.


Nowelizacja prawa energetycznego wprowadziła wiele zmian na rynku energii w zakresie podmiotów, które mogą funkcjonować w sieci energetycznej. To między innymi obywatelskie społeczności energetyczne takie jak: klastry czy spółdzielnie energetyczne. To nowe podmioty, z którymi rozpoczynamy współpracę - wyjaśnia Maciej Mróz, wiceprezes TAURON Dystrybucji. 

Jako operator systemu dystrybucyjnego dysponujemy infrastrukturą, którą mogą te podmioty wykorzystywać, dzięki czemu tworzymy płaszczyznę do ich funkcjonowania na rynku energii. Ważne jest natomiast to, aby podmioty te precyzyjnie określiły biznesowy model funkcjonowania i odpowiednio zwymiarowały potrzeby w zakresie odbioru i bilansowania energii - dodaje Maciej Mróz. 

Status spółdzielni energetycznej mogą otrzymać gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, posiadające nieograniczoną liczbę członków, w których 70% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzi ze źródeł OZE.  Łączna moc zainstalowana w spółdzielni nie może przekraczać 10 MW. Dodatkowo do spełnienia jest jeszcze  warunek formalny dotyczący zgłoszenia spółdzielni i umieszczenia jej w wykazie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 

W KOWR obecnie jest zarejestrowanych 21 spółdzielni na terenie Polski, z czego aż 10 na obszarze działania TAURON Dystrybucji. Najbardziej aktywnym województwie w tym zakresie jest Małopolska, gdzie funkcjonuje 5 spółdzielni.

Nowe spółdzielnie, nowe obowiązki OSD 

Operator systemu dystrybucyjnego w przypadku spółdzielni jest zawsze zobowiązany do zawarcia ze sprzedawcą umowy o świadczenie usług dystrybucji albo do dokonania zmiany zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczenia spółdzielni. 

Każdemu z członków spółdzielni energetycznej instalujemy licznik zdalnego odczytu. TAURON Dystrybucja jako operator systemu dystrybucyjnego przekazuje do sprzedawcy dane pomiarowe przed i po sumarycznym zbilansowaniu poszczególnych członków spółdzielni i z całej spółdzielni energetycznej. Już wkrótce, dzięki nowej aplikacji powstałej na wzór dobrze znanej naszym klientom indywidualnym aplikacji eLicznik, spółdzielnie energetyczna będą mogły precyzyjnie i wygodnie śledzić zużycie energii i kontrolować efektywność energetyczną - wyjaśnia M. Mróz. 

W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich jej odbiorców nie nalicza się i nie pobiera opłaty OZE, opłaty mocowej, opłaty kogeneracyjnej. Są to realne korzyści dla spółdzielni i forma zachęty dla gmin i podmiotów do ich tworzenia.

Lądecka Spółdzielnia Energetyczna 

Lądecka Spółdzielnia Energetyczna jest najnowszą powstałą na terenie TAURON Dystrybucji.  W związku z jej powstaniem gmina zorganizowała nie dawno konferencję “Samowystarczalność Energetyczna Gminy Lądek-Zdrój jako przykład dobrej praktyki produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”. 

Konferencja była okazją do zaprezentowania szans i problemów związanych z dążeniem gmin do samowystarczalności energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii i tworzeniem spółdzielni energetycznych.  

Przedstawiciele TAURON Dystrybucja wzięli udział w konferencji, prezentując samorządowcom, jak wygląda współpraca OSD ze spółdzielniami energetycznymi.
Gminny energetyk - czy w samorządach będą tworzone takie stanowiska pracy?

Gmina Skawina jest w trakcie wdrażania lokalnego programu zwiększania efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w którego centrum znajduje się powołanie stanowiska energetyka gminnego. Skąd wziął się taki pomysł? Co będzie leżało w zakresie obowiązków osoby piastującej tę funkcję? Jakie kluczowe kompetencje powinna ona posiadać? Jakie jeszcze działania można podjąć w celu ograniczenia emisyjności należących do gminy budynków?

 

Czego dotyczy największy problem środowiskowy, jaki został zidentyfikowany w Gminie Skawina?

Dotyczy on jakości powietrza – w tym obszarze kilka lat temu mieliśmy ogromne problemy. Z tego też względu – m.in. w wyniku rozmów z mieszkańcami oraz aktywistami Alarmu Smogowego – powstał Wydział Ochrony Powietrza, który reprezentuję. Najczęściej realizujemy swoje działania, wykorzystując dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zajmujemy się m.in. wymianą tzw. kopciuchów, poprawą efektywności energetycznej budynków, obsługą ogólnopolskich programów, jak „Czyste Powietrze” czy „Stop Smog”.

Jakie są Państwa doświadczenia związane z wdrażaniem tych programów?

Dzięki aktywności w tym obszarze jesteśmy z pewnością coraz lepiej w nim rozeznani – nabyliśmy wiedzy i doświadczenia, które bardzo pomagają nam w stawianiu czoła wyzwaniom. Udaje nam się też zauważać pewne rzeczy, niuanse, których wcześniej nie dostrzegaliśmy.

Spójrzmy chociażby na kwestię wymiany kotłów i naszej pomocy mieszkańcom w tym procesie. Początkowo wydawało nam się, że wystarczy dążyć do wymiany wszystkich tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Czasem jednak spotykamy się z sytuacją, w której w 300‑metrowym budynku mieszka jedna, starsza osoba, która ogrzewa dom jedynie na własne, zazwyczaj dość niewielkie, potrzeby. Wymiana dotychczasowego systemu na gazowy wiązałaby się z dużym wzrostem kosztów ogrzewania, który w całości spadłby na barki tej osoby. W takich przypadkach potrzebna jest szersza pomoc dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Do tego typu działań niezbędne jest ciągłe podnoszenie kompetencji osób odpowiedzialnych za „zieloną transformację” oraz uzyskiwanie wiedzy, jak zdobyć na te cele dodatkowe środki. Staramy się do tego tematu podchodzić bardzo szeroko, z otwartymi głowami – dlatego też współpracujemy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, „podglądamy” rozwiązania, jakie są wdrażane przez inne samorządy, staramy się poznawać ich podejścia i je konsultować. Szukając wiedzy i nowych możliwości, trafiliśmy na informację o naborze do programu „Zielony Lider”.

Z jakim nastawieniem przystępowaliście Państwo do niego?

Program „Zielony Lider” potraktowaliśmy jako szansę na poznanie nowych, inspirujących działań oraz na wypracowanie kolejnych rozwiązań i narzędzi do rozwiązywania naszych lokalnych problemów.

Program ten wydał się dla nas szczególnie interesujący dlatego, że biorą w nim udział nie tylko samorządy, ale też organizacje pozarządowe, organizacje ekologiczne, a nawet przedsiębiorcy. Daje to świetną szansę na poznanie różnych spojrzeń na dany problem, a w konsekwencji – na wygenerowanie wielu nowych pomysłów, które tworzone będą nie tylko z perspektywy urzędnika, ale i przedsiębiorcy, członka NGO‑su czy po prostu zwykłego mieszkańca. Uważam, że takie właśnie burze mózgów, w których uczestniczą nie tylko samorządowcy, ale i inni interesariusze, którym na danej sprawie zależy, którzy nie przychodzą na spotkanie z obowiązku, lecz z własnej chęci, potrafią przynieść bardzo dużą wartość dodaną. To też stanowiło motywację do wzięcia udziału w „Zielonym Liderze”.

Burze mózgów, w których uczestniczą nie tylko samorządowcy, ale i inni interesariusze, którym na danej sprawie zależy, którzy nie przychodzą na spotkanie z obowiązku, lecz z własnej chęci, potrafią przynieść bardzo dużą wartość dodaną.

Co – z perspektywy czasu – uważa Pan za wyjątkowo cenne doświadczenie, które zyskaliście dzięki uczestnictwu w programie?

W ramach warsztatów mieliśmy wymyślić zakres projektu działania, który chcielibyśmy wdrożyć w naszej instytucji. Zostaliśmy przeprowadzeni przez cały proces realizacji projektu, z dokładnym uwzględnieniem działań podejmowanych na poszczególnych jego etapach. Musieliśmy zdefiniować problemy i wyzwania, zaproponować działania, które będą stanowiły na nie remedium, określić koszty z perspektywy zarówno naszej, jak i interesariuszy czy odnaleźć potencjalne ryzyka.

Projekt, nad którym pracowaliśmy, dotyczył efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej, takich jak np. szkoły czy budynki użytkowane przez urząd miasta. Do tej pory obszar ten był zupełnie wyłączony z działań proekologicznych podejmowanych przez naszą gminę. Uznaliśmy jednak, że ogrzewanie tych budynków, a także wykorzystanie przez nie energii elektrycznej generuje z jednej strony silne oddziaływanie na klimat, a z drugiej – również i koszty finansowe. Zwiększając efektywność energetyczną budynków, moglibyśmy więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Na jakie kwestie zwróciliście Państwo szczególną uwagę podczas warsztatów?

W trakcie warsztatów pracowaliśmy nad różnymi przychodzącymi nam do głowy pomysłami, które mieliśmy możliwość konsultować z profesjonalnymi doradcami. Mnie osobiście szczególnie utkwiło w pamięci zwrócenie uwagi na to, że każdy projekt ma swoich interesariuszy. Dlatego też niezwykle istotnej wagi nabiera w tym kontekście kwestia komunikacji z tymi osobami. Zostaliśmy uświadomieni, że zarzewiem wielu niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień bywa najczęściej błędne przekazywanie informacji albo niedoinformowanie lokalnej społeczności lub nieodpowiednia forma kontaktu z interesariuszami. W trakcie warsztatów staraliśmy się wypracować inkluzywny model komunikacji, sprzyjający współpracy, a nie generowaniu sporów.

Podczas warsztatów zostaliśmy uświadomieni, że zarzewiem wielu niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień bywa najczęściej błędne przekazywanie informacji albo niedoinformowanie lokalnej społeczności lub nieodpowiednia forma kontaktu z interesariuszami.

Kim są interesariusze budynku użyteczności publicznej, np. szkoły?

Poza administratorami budynków, w tym wypadku to również dyrektor szkoły i inni jego użytkownicy – nauczyciele, dzieci, ale też osoby sprzątające czy rodzice uczniów. Poza interesariuszami wewnętrznymi są też ci zewnętrzni, jak np. nasz wydział, zajmujący się m.in. remontami oraz wymianą oświetlenia w poszczególnych budynkach czy zakłady energetyczne oraz ciepłownie, które dostarczają tam energię elektryczną oraz cieplną. Do tego dodać można także przedsiębiorców, którzy mogliby realizować działania termomodernizacyjne. Jak widać – mowa tu o całym kompleksie różnego typu interesariuszy.

Czy w efekcie opisywanych warsztatów udało się Państwu stworzyć program wzrostu efektywności energetycznej lokalnych budynków użyteczności publicznej – lub chociaż jego zarys – z którego jesteście usatysfakcjonowani i który realizujecie?

Zasadniczym wnioskiem, jaki wypłynął z prac warsztatowych, było to, że aby móc realizować zadanie w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, potrzebna będzie osoba, która będzie pilotowała ten proces i „pilnowała” go. Pomysł ten udało nam się wdrożyć w życie – przekonaliśmy naszych przełożonych do tego, by stworzyli w urzędzie stanowisko energetyka gminnego, którego odpowiedzialnością będzie monitorowanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz realizowanie działań w kierunku poprawienia ich efektywności energetycznej.

Stworzyliśmy w urzędzie stanowisko energetyka gminnego, którego odpowiedzialnością będzie monitorowanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz realizowanie działań w kierunku poprawienia ich efektywności energetycznej.

Jakie będą jego obowiązki?

Będzie do nich należało m.in. weryfikowanie zużycia energii w budynkach oraz sprawdzanie, jak duże oszczędności emisyjne i kosztowe mogłaby przynieść wymiana energochłonnych urządzeń na inne, dobór odpowiedniej taryfy energetycznej dla danego budynku itp. Planujemy również dla każdego budynku wykonać audyt energetyczny, który wskaże ramy zużycia energii, w których powinien się mieścić dany obiekt – tu również rola energetyka gminnego będzie nieodzowna. Będzie on także podejmował działania mające na celu edukowanie administratorów budynków w obszarze prawidłowego, efektywnego użytkowania obiektów, a także weryfikował, czy tak faktycznie się dzieje.

Czy w praktyce energetyk będzie jeździł do wszystkich tych budynków, dokonując pomiarów i swego rodzaju inwentaryzacji energetycznej?

Większość informacji na temat zużycia energii jest dziś dostępna online. Samo uzyskanie danych nie będzie więc problemem, natomiast miejmy na uwadze, że mamy w gminie około 60 budynków użyteczności publicznej. Nasz energetyk – analizując dotyczące ich dane – będzie miał ręce pełne roboty.

Druga rzecz, że monitorowanie zużycia energii nie polega tylko na odczycie liczników, ale i na „wyłapywaniu” odstających od norm, niestandardowych poborów energii. Dla przykładu, szczegółowa analiza zużycia energii w jednym z gminnych domów ludowych wykazała, że w każdym tygodniu około godziny 19 następowało tam momentalne zwiększenie wykorzystania prądu. Okazało się, że w sierpniu o tej porze placówka ta była wynajmowana przez prywatny podmiot, który organizował tam zajęcia gimnastyczne i za każdym razem włączał klimatyzację, co powodowało skokowy wzrost zużycia energii. Rolą energetyka gminnego będzie znajdowanie takich właśnie niestandardowych zachowań oraz podejmowanie działań wyjaśniających.

Wcześniej urząd nie ingerował w wysokość rachunków za prąd i ciepło w budynkach użyteczności publicznej? Wszak koniec końców to w jego gestii leży przecież ich opłacanie…

Nikt tych rachunków wnikliwie nie analizował, o ile nie widniały na nich zaskakująco wysokie kwoty – dopiero wówczas zastanawiano się, skąd się one wzięły i co zrobić, by się nie powtarzały.

Pomysł powołania energetyka gminnego był Państwa autorską ideą opracowaną podczas warsztatów w ramach „Zielonego Lidera” czy też może wzorowaliście się w tym zakresie na gminach, które już wcześniej utworzyły takie stanowisko?

Podczas warsztatów pokazano nam przykład jednego z dużych polskich miast, w którym wprowadzony został system automatycznego poboru danych dotyczących zużycia energii cieplnej, wody i gazu w budynkach. Było to dla nas inspiracją, wskazującą na to, że warto zbudować na poziomie gminnym pewnego rodzaju „bazę energetyczną”, w której zapisywane, monitorowane i porównywane będą dane dotyczące zużycia energii.

Dlaczego nie zdecydowaliście się na zaimplementowanie automatycznego systemu informatycznego, lecz powierzyliście to zadanie człowiekowi?

Odpowiedź jest prosta: różnica skali. Inna jest perspektywa kilkusettysięcznego miasta, a inna gminy, którą zamieszkuje niespełna 45 tysięcy mieszkańców. Uznaliśmy, że przy 60 budynkach użyteczności publicznej wdrażanie systemu informatycznego byłoby mniej efektywnym działaniem.

Wspominał Pan o ogromnej roli właściwego sposobu komunikacji. Czy udaje się Państwu wdrażać go w praktyce, tłumacząc wyzwania dotyczące efektywności energetycznej budynków ich administratorom?

Staramy się, choć wychodzi to różnie. Niektórzy administratorzy podchodzą do naszych sugestii ze zrozumieniem, natomiast są też i tacy, którzy nie do końca są skłonni do generowania oszczędności, o które ich prosimy. Może zabrzmi to dość brutalnie, ale inaczej dba się o wysokość rachunków, które płaci się samemu, np. we własnym domu, a inaczej w obiekcie, którym się administruje, gdzie rachunki są opłacane przez gminę. Nikt też nie lubi wychodzić ze swojej „strefy komfortu”, w której tkwi już nieraz od lat – czasem działania związane z oszczędnością wymuszają na administratorach zmianę ich nawyków czy też poświęcanie dodatkowego czasu, zaangażowania. W związku z tym rozmowy z nimi bywają trudne.

Inaczej dba się o wysokość rachunków, które płaci się samemu, np. we własnym domu, a inaczej w obiekcie, którym się administruje, gdzie rachunki są opłacane przez gminę.

Energetyk gminny jest do nich dobrze przygotowany?

Otwierając to stanowisko, mieliśmy na uwadze, by przyjąć na nie osobę, posiadającą odpowiednią osobowość i zdolności komunikacyjne oraz potrafiącą i niebojącą się rozmawiania z ludźmi. Rola zdolności interpersonalnych jest tu wręcz kluczowa. Kontakt z administratorami będzie więc z pewnością dużym wyzwaniem, ale jestem pewien, że nasz energetyk dobrze sobie z nim poradzi.

Czy „Zielony Lider” skłonił Państwa do podjęcia jeszcze jakichś działań w obszarze zwiększania efektywności energetycznej budynków?

W ramach programu zaplanowaliśmy – i zrealizowaliśmy – wdrożenie działań edukacyjnych wśród pracowników naszego urzędu. Dotyczyły one obszarów użytkowania energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, a także segregacji odpadów. W tym celu m.in. zaprojektowaliśmy naklejki, które nakleiliśmy przy grzejnikach, lampach czy w łazienkach po to, by stanowiły dla pracowników przypomnienie, by pamiętali o skręceniu kaloryfera i gaszeniu światła czy też dbali o zmniejszenie ilości wody wypływającej z kranu. Okleiliśmy urząd naklejkami jednego wieczoru, więc urzędnicy spostrzegli je następnego dnia, rano. Ich zdziwienie zostało dodatkowo wzmocnione tym, że każdy z nich otrzymał na swojego maila filmik, w którym burmistrz poinformował, dlaczego podjęte zostało takie działanie oraz poprosił o to, by starali się oni podejmować wysiłki w celu oszczędzania energii i wody. Wyszło to bardzo fajnie.

Na zakończenie – Państwa gmina wzięła udział w ścieżce „powietrznej” programu „Zielony Lider”, jednak, jak przyznajecie, skorzystaliście, choć nieformalnie, także z dwóch pozostałych, dotyczących błękitno­‑zielonej infrastruktury oraz zagospodarowania odpadów. W jaki sposób?

Nasza gmina – niezależnie od programu „Zielony Lider” – podejmuje aktywne działania we wszystkich tych obszarach, więc zależy nam na czerpaniu inspiracji dotyczących wszystkich z nich. Choć formalnie uczestniczyliśmy jedynie w ścieżce dotyczącej ochrony powietrza, to niejednokrotnie zdarzało się, że organizowane były wspólne zjazdy dla uczestników wszystkich trzech ścieżek. Wówczas mieliśmy okazję usłyszeć o pomysłach i działaniach podejmowanych przez inne gminy w sferze gospodarki odpadami i błękitno­‑zielonej infrastruktury, co stanowiło dla nas dużą wartość.

W szczególności zainspirowały nas działania z drugiego spośród wyżej wymienionych priorytetów – jako że Gmina Skawina leży w zlewni rzeki Skawinka, postanowiliśmy wspólnie z innymi gminami znajdującymi się na tym obszarze zrealizować wspólnymi siłami projekt związany z zagospodarowaniem wody opadowej. Zależało nam na tym, by udowodnić, że za pomocą małej infrastruktury – w postaci ogródków deszczowych czy zbiorników na wodę zamontowanych przy domach jednorodzinnych czy budynkach użyteczności publicznej – jesteśmy w stanie gromadzić bardzo dużą ilość wody. Oprócz tego, zainteresował nas również temat renaturyzacji rzeki poprzez likwidację stopni wodnych, odtworzenie obszarów podmokłych i stawów itp. Można powiedzieć, że jest to z naszej perspektywy dodatkowa wartość uczestnictwa w tym programie.Rozmowę prowadził Marcin Wandałowski, redaktor publikacji Kongresu Obywatelskiego„Zielony Lider” jest cyklicznym, rocznym programem Polsko­‑Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalne liderki i lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, a także skutecznym pozyskiwaniu funduszy na ich realizację. Elementem programu jest projekt „Sieć doradców. Fundusze dla klimatu” – ogólnopolski system informowania i doradztwa odnośnie funduszy na ochronę środowiska i klimatu, koordynowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Kolejna edycja „Zielonego Lidera” rozpocznie się w 2024 roku, więcej informacji: https://zielonylider.org/

Ponad 360 tys. klientów TAURONA we Wrocławiu ma zamontowane inteligentne liczniki ze zdalnym odczytem

Pierwsze takie urządzenia zostały zainstalowane u klientów w 2014 roku. Ich 8-letni okres legalizacji właśnie mija i dlatego TAURON wymienia teraz całe partie liczników na nowe

 

Proces wymiany liczników na liczniki zdalnego odczytu (LZO), to jeden z elementów realizacji obowiązku spółki wynikających z ustawy Prawo Energetyczne. W sumie już ponad milion klientów TAURONA na całym terenie działania spółki ma już zamontowane liczniki LZO.

Do 2031 roku u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce będą pracować takie urządzenia. W TAURONIE montaże na masową skalę liczników inteligentnych zostały uruchomione w tym roku. W przypadku Wrocławia prowadzona jest już nawet wymiana tych zamontowanych kilka lat temu.

Ponad milion liczników inteligentnych pracujących na sieci TAURON Dystrybucji to efekt kilku działań prowadzonych jednocześnie w ostatnich latach. TAURON Dystrybucja realizowała największy w Polsce program pilotażowy wymiany liczników, który objął miasto Wrocław.

W latach 2014 - 2016 zainstalowanych tam zostało ponad 360 tys. inteligentnych liczników - wyjaśnia Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucja.

Kolejne przedsięwzięcia to instalacja liczników zdalnego odczytu w ramach rynku mocy oraz bardzo duży wzrost liczby prosumentów. W przypadku prosumentów, a jest ich przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja już ok. 420 tys., wszystkie mikroinstalacje są wyposażone w inteligentny licznik dwukierunkowy - dodaje prezes Pobol.

Jeśli chodzi o sposób wymiany liczników, to zasady są dokładnie takie same, jak w ramach dotychczas zrealizowanych wymian liczników standardowych. Cały proces wymiany licznika trwa do ok. 30 minut, przy czym czas wyłączenia napięcia u klienta zazwyczaj jest krótszy. W przypadku kiedy licznik znajduje się poza obiektem - np. na klatce schodowej budynku wielorodzinnego, lub na zewnątrz budynku, obecność klienta podczas wymiany nie jest konieczna.

Obecnie wymiany we Wrocławiu realizowane są na terenie takich obszarów jak: Wysoka, Południe, Radwanowice, Gądów Mały, Zakrzów, Karłowice, Bartoszowice, Maślice, Kuźnik, Leśnica, Kozanów, Popowice, Muchobór Mały, Plac Grunwaldzki, Muchobór Wielki, Strachowice Żerniki, Pilczyce, Nowy Dwór, Stabłowice, Grabiszyn.

W sumie w roku 2023 na terenie Wrocławia wymieniono już ponad 80 tysięcy liczników na nowe. Do wymiany w tym roku planowanych jest jeszcze około 50 tysięcy liczników. Wymiany będą kontynuowane również w 2024 roku.

Prace trwają w wielu miejscach na terenie miasta. Wymiany realizowane są w sposób masowy, co oznacza że monterzy wymieniają liczniki z wygasającą cechą legalizacyjną na nowe, starając się dotrzeć w jednym czasie do wszystkich liczników na danym terenie. Jeżeli licznik znajduje się na zewnątrz budynku, mieszkania lub lokalu, obecność klientów podczas wymiany nie jest konieczna. Kiedy licznik jest wewnątrz musimy zostać wpuszczeni do lokalu. Co jednak najważniejsze dla klientów - wymiana liczników jest bezpłatna i nie wymaga zmian w zawartej umowie - wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Zaplanowane przez TAURON Dystrybucja prace obejmą jeszcze w 2023 r. kolejne obszary miasta. Będą to: Biskupin, Borek, Brochów, Gaj, Gądów Mały, Grabiszyn, Jagodno, Karłowice, Klecina, Kleczków, Kowale, Kozanów, Krzyki, Książe Małe, Leśnica, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Ołtaszyn, Oporów, Osobowice, Partynice, Plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Poświętne, Psie Pole, Radomierzyce, Różanka, Sępolno, Sołtysowice, Stare Miasto, Swojczyce, Tarnogaj, Wojszyce, Zakrzów, Zalesie, Złotniki.

Warto podkreślić, że klient nie ma żadnych obowiązków związanych z wymianą, nie ponosi żadnych kosztów, nie są wystawiane faktury lub wprowadzane zmiany do umów. Jeżeli jest w domu podczas wymiany lub jeżeli jego obecność jest niezbędna dla umożliwienia dostępu pracownika do licznika, może jedynie złożyć podpis na elektronicznym urządzeniu potwierdzając wymianę.

Bezpieczeństwo klientów

Wszystkie wymiany prowadzone są przez upoważnionych przedstawicieli TAURON Dystrybucji, tj. pracowników spółki lub współpracujących firm. Monterzy posiadają imienne identyfikatory oraz legitymacje.

Dodatkowo tożsamość montera można potwierdzić pod numerami infolinii TAURON Dystrybucja - 32 606 0 616 lub pod dedykowanymi numerami służącymi do umawiania terminów wymian liczników na terenie Wrocławia - 506 009 215 oraz 506 009 216.

Do części klientów, których dane posiada spółka wysłane zostaną również powiadomienia sms lub email o planowanej wymianie urządzenia. Powiadomienia te mają wyłącznie charakter informacyjny i nie wymagają żadnych działań lub zgłoszeń po stronie klientów.

Wysyłamy taką spersonalizowaną korespondencję ponieważ zależy nam na dotarciu z informacją o wymiennie liczników do jak największej liczby klientów. Ułatwia to i przyśpiesza cały proces dla pracowników, a sami klienci będą przygotowani na wizytę montera, mając dzięki temu również mniej pytań i wątpliwości dotyczących wymian - dodaje Ewa Groń.

Informacje na temat liczników ze zdalnym odczytem oraz samych wymian odbiorcy mogą uzyskać na stronie www.amiplus.tauron-dystrybucja.pl lub www.amiplus.pl

Aktualizacja prac nad CSIRE

Przedstawiamy prezentację z konferencji SIwE23

Pierwszego dnia tegorocznej konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce, eksperci OIRE zapoznali jej uczestników z aktualnym stanem prac nad CSIRE.


Udostępniamy Państwu prezentację z tego wydarzenia.

Otwieramy lub pobieramy w tym miejscu >>>Link<<<


Plan wdrożenia CSIRE można zobaczyć w tym miejscu >>>Link<<<
Weszło w życie rozporządzenie określające poziom cen referencyjnych dla tegorocznych aukcji OZE

Ceny referencyjne określają maksymalny poziom cen w ofertach składanych przez producentów zielonej energii w aukcjach organizowanych przez Prezesa URE

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2440) weszło w życie 10 listopada 2023 r.

Określa ono maksymalne ceny, po jakich w ramach aukcji wytwórcy będą mogli sprzedać energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a także okres wsparcia, do którego uprawnieni będą zwycięzcy tych aukcji, który wynosi 15 lat.

W odniesieniu do dotychczas obowiązujących cen referencyjnych nowe ceny są wyższe średnio o ok. 12 proc.PSE i Litgrid rozważają alternatywę dla nowego polsko-litewskiego połączenia międzysystemowego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid, operatorzy sieci przesyłowych w Polsce i na Litwie, rozważają nowy wariant drugiego połączenia elektroenergetycznego między tymi krajami

Ze względu na znaczny wzrost kosztów i dużą liczbę zamówień u producentów kabli prądu stałego i stacji przekształtnikowych, przetargi na planowane połączenie HVDC Harmony Link zostały anulowane w  kwietniu 2023 roku. Po tej decyzji operatorzy sieci przesyłowych Polski i Litwy rozpoczęli przygotowania do nowych przetargów. Równolegle analizowane są inne rozwiązania, które mogłyby obniżyć koszty i umożliwiłyby uruchomienie połączenia w najkrótszym możliwym czasie.

Jedną z możliwości branych pod uwagę przez PSE i Litgrid jest kabel lądowy. Według wstępnej oceny, wybór tego wariantu może pozwolić na zmniejszenie budżetu projektu i jego szybszą realizację.

Kabel lądowy mógłby częściowo wykorzystywać korytarz planowanej trasy kolejowej Rail Baltica między Polską a Litwą. Ponieważ wciąż trwają wstępne oceny, na tym etapie rozpatrywane są oba warianty połączenia.

Decyzja w sprawie sposobu realizacji połączenia zostanie podjęta w pierwszej połowie 2024 roku.