PL EN DE
PGE Dystrybucja rozpoczęła prace nad projektem budowy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE w Lublinie

CDM to główny punkt zarządzania pracą systemu energetycznego. Inwestycja podniesie niezawodność dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców. Szacowany koszt jej realizacji wynosi ponad 34 mln zł


Konsekwentnie prowadzimy działania zmierzające do cyfryzacji systemu energetycznego.  Rozwój sieci dystrybucyjnych oraz gwarancja ich stabilnej pracy są konieczne, aby zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej do blisko 6 milionów naszych klientów. W tym celu konsekwentnie modernizujemy i rozbudowujemy naszą infrastrukturę dystrybucyjną. Planowany obiekt Centralnej Dyspozycji Mocy wraz z niezbędnymi, specjalistycznymi rozwiązaniami z obszaru teleinformatyki i łączności, stanowić będzie kluczowy komponent nadzoru nad pracą systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Inwestycja ta jest  konsekwencją naszych działań zmierzających do cyfryzacji systemu energetycznego, jako kluczowego komponentu determinującego aktywny udział klientów w funkcjonowaniu rynku energii – dodał Wojciech Dąbrowski.

Centralna Dyspozycja Mocy PGE Dystrybucja w Lublinie to miejsce, z którego zarządzana i sterowana będzie praca całej sieci wysokiego napięcia z obszaru działania spółki, jak również to tam będą trafiać informacje o wszystkich zdarzeniach czy uszkodzeniach odcinków linii na terenie działania spółki.

Nowoczesny budynek CDM powstanie na terenie siedziby centrali spółki w Lublinie i będzie przystosowany do realizacji zadań związanych z zarządzaniem siecią 110 kV (wysokie napięcie, WN) znajdujących się na całym obszarze działania PGE Dystrybucja.

Będzie wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak niezależne systemy zasilania, redundantne systemy zasilania bezprzerwowego, pełny zestaw instalacji niskonapięciowych czy ściana graficzna wraz z procesorem obrazu. Dodatkowo, zastosowane zostaną także niezależne rozwiązania komunikacyjne (w tym opierające się na bazie projektu realizowanego we współpracy z PGE Systemu, LTE450), jak również redundancję rozwiązań teleinformatycznych (ICT/OT), co niewątpliwie wpłynie na pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi szczegółową kontrolę pracy sieci dystrybucyjnej. Takie rozwiązanie pozwoli na nieprzerwane monitorowanie sieci i poprawności ich funkcjonowania  w czasie rzeczywistym.

Wdrożenie inicjatywy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE Dystrybucja zapewni jednolite standardy w zakresie prac planistycznych, programowania i prowadzenia ruchu całej sieci wysokich napięć (WN) w spółce. CDM pozwoli na większą koordynację pracy służb ruchu i w szczególności sprawną i efektywną reakcję na zdarzenia występujące w sieci wysokiego napięcia, co w rezultacie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej.

CDM przyczyni się także do zapewnienia aktywnego zarządzania systemem dystrybucyjnym w zakresie infrastruktury sieciowej oraz potencjału użytkowników na płaszczyźnie technicznej i organizacyjnej, wykorzystującego możliwości integracji odnawialnych źródeł energii (OZE), zapewniając optymalizację miksu energetycznego.
PGE Dystrybucja ma dofinansowanie z NFOŚiGW na budowę trzech magazynów energii

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na realizację inwestycji pn. „Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 88,5 mln zł, a pozyskana kwota dofinansowania to ponad 43 mln zł

Stabilna praca sieci dystrybucyjnej pozwala na zapewnienie bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w kraju, którym jest PGE Dystrybucja.  Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW inwestycji związanych z budową trzech magazynów energii.

Trzy nowe magazyny energii o łącznej mocy 7 MW i pojemności 19 MWh zostaną wybudowane na obszarach szczególnie narażonych na przerwy w zasilaniu i pogorszenie parametrów jakościowych sieci, tj. w województwach podkarpackim i łódzkim. Każdy z trzech magazynów w przypadku awarii zapewni ciągłość zasilania przez co najmniej  2 godziny dając czas na usunięcie usterki, a klientom większą pewność i stabilność dostaw energii. Magazyny wykorzystywane będą również do bilansowania sieci, co pozytywnie wpłynie na możliwość przyłączania nowych instalacji OZE - Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rozpoczęliśmy finansowanie projektów związanych ze stabilizacją sieci. Ich celem jest poprawa parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej m.in. poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z rozwojem źródeł OZE. Dzięki dzisiejszej umowie, ponad 43 mln złotych trafi do PGE na budowę trzech magazynów energii. Magazyny odegrają dużą rolę na terenach gdzie dochodzi do częstych awarii lub przerw w dostawie prądu. Zapewnią one stabilny dostęp do energii - Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Budowa magazynów we wskazanych lokalizacjach – na terenie Rejonu Energetycznego Sanok i Sieradz -  podyktowana była koniecznością zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do odbiorców zamieszkujących tereny dotychczas narażone na częste przerwy w zasilaniu oraz pogorszenie parametrów napięciowych w czasie awarii na linii podstawowego zasilania. Uszkodzenia infrastruktury były wynikiem działania zjawisk atmosferycznych na obiekty elektroenergetyczne. W sytuacji zaistnienia awarii na danym obszarze, możliwe będzie zasilanie odbiorców zmagazynowaną energią do czasu przywrócenia zasilania na sieciach dystrybucyjnych lub do minimalnego poziomu rozładowania magazynu, po czym nastąpi automatyczne przywracanie do układu normalnego (likwidowanie wyspy). Standardowa praca magazynu energii przez większość czasu polegać będzie na trybie czuwania, w którym magazyn energii będzie cyklicznie doładowywał się, aby posiadać zadaną pojemność i gotowość do awaryjnego zasilenia obszaru w razie zaniku napięcia w sieciach dystrybucyjnych.

Projekt pn. „Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”, PGE Dystrybucja będzie realizowany w okresie 01.01.2022-31.12.2026. Całkowity koszt inwestycji to 88 461 600 PLN, koszty kwalifikowalne 71 920 000 PLN, a wnioskowana dotacja wynosi 43 152 000 PLN.

Kolejny magazyn energii na terenie działania Tauron Dystrybucja

Współpraca kilku podmiotów i duże korzyści dla mieszkańców Ochotnicy Dolnej – tak najkrócej można podsumować powstanie na terenie gminy trzeciego już przemysłowego magazynu energii elektrycznej. Magazyn został zrealizowany dzięki współpracy firmy Elsta z Wieliczki, TAURON Dystrybucji oraz Gminy Ochotnica Dolna. Ważną rolę przy jego powstaniu odegrała też współpraca z AGH, która prowadzi projekt badawczy dot. wykorzystania magazynów w realnych warunkach


Magazyn energii pozwala na zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym poprzez kompensację wahań mocy ze źródeł odnawialnych o charakterze nieciągłym. Utrzymanie równowagi między podażą energii a popytem w systemie elektroenergetycznym, gdzie przyłączone są źródła OZE, zniweluje skutki destabilizacji sieci elektroenergetycznej (np. jakość napięcia).

Doświadczenia zdobyte podczas testowania działania pierwszych magazynów energii, na terenie gminy Ochotnica Dolna potwierdziły pozytywny wpływ tego typu urządzeń na stabilizację sieci elektroenergetycznej. Nasza gmina się zmienia i coraz bardziej jesteśmy nastawieni na ekologiczne rozwiązania i większą partycypację w produkcji, ale też świadomym wykorzystaniu i zarządzaniu energią. Takimi działaniami tworzymy warunki do bardziej elastycznej relacji produkcji i konsumpcji energii. To dla gminy oszczędności, ale przede wszystkim troska o nasz turystyczny charakter i komfort życia mieszkańców – powiedział podczas otwarcia magazynu Tadeusz Królczyk - Wójt Gminy Ochotnica Dolna.


Polska technologia i nowoczesne rozwiązania

Modułowy magazyn energii elektrycznej BESS Elsta to system magazynów energii oparty o sprawdzone rozwiązanie kontenerowych obudów na urządzenia elektryczne E-House produkcji Elsta. BESS Elsta zbudowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, to w pełni skalowalne rozwiązanie modułowe pod względem mocy i energii wyjściowej dla dowolnego poziomu napięcia sieci. Jednostka magazynowania energii oparta została na akumulatorach Li-ion. Energia magazynowana jest w akumulatorach i oddawana z poziomu prądu stałego na prąd przemienny za pomocą przekształtnika DC/AC, zapewniając dwukierunkową konwersję – rozładowanie i ładowanie akumulatorów.

Magazyny energii BESS Elsta to typoszereg urządzeń stanowiących autorskie rozwiązanie inżynierów Elsty. Ten projekt został opracowany z myślą o odbiorcach i producentach energii elektrycznej chcących poprawić jakość energii elektrycznej, ustabilizować dobowe wahania obciążenia przyłącza energetycznego, lepiej wykorzystać energię pochodzącą ze źródeł OZE oraz ograniczyć koszty energii elektrycznej. BESS Elsta pracujący w Ochotnicy to jednostka o mocy 50 kW i pojemności 125 kWh, a moduł magazynowania energii oparty jest na akumulatorach Li-ion, LFP – tłumaczy Jacek Stankiewicz Prezes Zarządu Elsty. 


Wpływ na sieć elektroenergetyczną

Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie i obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji. Okresowo - w czasie największego nasłonecznienia i niedopasowanej do produkcji energii autokonsumpcji klientów - ogranicza to możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Są to czynniki, które zmniejszają opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

Przyrost funkcjonujących w naszej sieci mikroinstalacji, to duże wyzwanie dla pracy sieci elektroenergetycznej, projektowanej i budowanej  jako sieć jednokierunkowa. W sumie mamy ich już przyłączonych ponad 424 tys. o mocy 3,4 GW. Dlatego bardzo ważne jest inwestowanie w modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do współpracy z OZE, a z drugiej strony poszukiwanie rozwiązań, które pomogą we współpracy istniejącego systemu elektroenergetycznego z zieloną generacją. Takim rozwiązaniem są właśnie magazyny energii, które kumulują nadwyżki produkcji ponad autokonsumpcję prosumentów – mówi Maciej Mróz – wiceprezes TAURON Dystrybucji.  

Magazynowanie energii jest nie tylko przyszłością energetyki, ale i zrównoważonego biznesu. Daje niezależność, zapewnia ciągłość i pewność dostaw energii, optymalizuje koszty jej pozyskania i produkcji. Wspiera biznesy podlegające ciągłym zmianom gospodarczym, technologicznym i organizacyjnym. Magazyny energii elektrycznej wspomagają wykorzystanie OZE oraz stabilizację pracy sieci. Polityka UE w zakresie energii i klimatu postrzega magazyny energii jako kluczową technologię wspomagającą gospodarkę niskoemisyjną.
PSE zapraszają na spotkanie szkoleniowe poświęcone zmianom na rynku bilansującym

PSE S.A. zapraszają na spotkanie dotyczące zmian wprowadzanych na rynku bilansującym, które wejdą w życie 14 czerwca 2024 r. na podstawie decyzji Prezesa URE z 27 września 2023 r. (DRR.WRE.744.17.2023.ŁW), zatwierdzającej w części nowe Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB). Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2024 r.

Podczas spotkania Andrzej Midera, Dyrektor ds. Operacji Rynkowych w Departamencie Zarządzania Systemem, wraz z zespołem odpowiadającym za prace nad przygotowaniem WDB, przedstawi najważniejsze spośród nowych rozwiązań rynku bilansującego oraz plan kolejnych działań w zakresie ich wdrażania.

Spotkanie w formule online*, na platformie Click Meeting,  odbędzie się 10 stycznia 2024 r. w godzinach 11:00-13:00 i będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Nagranie wideo ze spotkania zostanie udostępnione na kanale PSE w serwisie YouTube.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz adresu mailowego, prosimy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W tytule zgłoszenia prosimy wpisać „Rynek bilansujący – spotkanie 10.01.2024 r.”.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 5 stycznia 2024 r.

 

Zapowiedź kolejnych szkoleń

Styczniowe spotkanie zainicjuje cykl szkoleń dotyczących nowych rozwiązań rynku bilansującego, które będą organizowane przez PSE S.A. w celu wsparcia użytkowników systemu w przygotowaniach do funkcjonowania na rynku bilansującym od 14 czerwca 2024 r.  W kolejnych miesiącach PSE planują zorganizowanie kilku dodatkowych szkoleń tematycznych, poświęconych konkretnym obszarom rynku bilansującego o istotnym stopniu złożoności. O terminach tych szkoleń będziemy informować odrębnymi komunikatami.

Jeśli są zagadnienia, które według Państwa powinny zostać objęte szkoleniami, uprzejmie prosimy o przesłanie tych informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 29 grudnia 2023 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Rynek bilansujący – szkolenia”.

 

Kontakt 

Pytania dotyczące kwestii technicznych oraz procesu rejestracji na spotkanie 10 stycznia 2024 r. prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

* Warunkiem technicznym umożliwiającym udział w spotkaniu online jest dostęp do komputera, dostęp do sieci internetowej oraz aktualna wersja przeglądarki: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Będzie również możliwe dołączenie do spotkania poprzez urządzenie mobilne (tablet lub smartfon). Szczegóły techniczne przekażemy w odpowiedzi na zgłoszenie udziału.

Sejm przyjął ustawę o ochronie odbiorców energii w I poł. 2024 r.

Sejm przyjął w czwartek ustawę o ochronie odbiorców energii, która ma obowiązywać przez I połowę 2024 r. Ceną maksymalną energii elektrycznej zostaną objęte m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz spółki komunalne prowadzące obiekty sportowe, jak hale sportowe czy baseny

Za nowelą, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, głosowało 247 posłów, przeciw był 1, a 197 wstrzymało się.

Wcześniej posłowie przyjęli kilkanaście poprawek, w tym tę dotycząca objęcia ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych. Odrzucili natomiast poprawkę zmierzająca do przedłużenia ochrony na cały 2024 r.

Nowela przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r., tj. w praktyce cen z 2022 r.

Zgodnie z nowelą, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/MWh będzie obowiązywała gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej. Planowane jest utrzymanie 1/2 obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a więc maksymalnie od 1,5 MWh do 2 MWh (w zależności od rodzaju gospodarstwa). Także dotychczasowa cena maksymalna na gaz i ciepło ma - zgodnie z nowelą - zostać utrzymana do końca czerwca 2024 r.

Wcześniej planowana regulacja zawierała także przepisy dot. budowy wiatraków, ale zostały one usunięte.

Nowa ciepłownia w Orzyszu gotowa w 70 proc.

W Orzyszu Unibep buduje Ciepłownię opartą na produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE – biomasy. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji na koniec listopada 2023 roku wynosił około 70 proc. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu. To już czwarty kontrakt na inwestycję biomasową, którą Generalny Wykonawca realizuje w północno-wschodniej Polsce
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu w formule „pod klucz” Ciepłowni opalanej biomasą leśną dla miasta Orzysz. Unibep wybuduje budynek Ciepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi, magazyn biomasy oraz przykotłowy magazyn biomasy, z podłogą ruchomą. Ponadto, dostarczy i zamontuje dwa kotły wodne o mocy znamionowej 5,0 MW każdy, opalany biomasą wraz z układem transportu biomasy, odbioru ciepła i wyprowadzenia spalin łącznie z instalacjami odpopielania wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.Dostawcą technologii dla inwestycji jest renomowany polski producent urządzeń grzewczych – firma Intermet z Elbląga.

Z pracami na placu budowy ruszyliśmy w maju 2023 roku. W ramach realizacji budynku kotłowni wykonaliśmy fundamenty, słupy żelbetowe oraz konstrukcję stalową dachu. Gotowy jest komin o średnicy 80 centymetrów, który w całości został dostarczony na plac budowy i zamontowany przy użyciu dwóch dźwigów. W obrębie kotłowni ukończyliśmy instalację podposadzkową i fundamenty pod technologię oraz zamontowaliśmy główne urządzenia. Przygotowany jest również teren pod posadzkę docelową – mówi Katarzyna Trojanowska, Kierownik Budowy w Unibep.W kolejnych tygodniach, w kotłowni wykonany zostanie dach i ściany boczne z płyt warstwowych oraz posadzka. Kadra Budowy planuje zakończyć montaż podzespołów dla głównej technologii oraz rozpocząć realizację układu hydraulicznego, czyli: pompy, rurociągi i izolacje. Kolejny krok, to prace elektryczne i wykonanie instalacji automatyki kontrolno-pomiarowej. Ostatnim etapem robót montażowych jest wykonanie systemu sterowania całego obiektu.

Po zakończeniu prac mechanicznych Unibep przystąpi do tzw. rozruchu na zimno, czyli sprawdzenie sygnałów i prawidłowego połączenia urządzeń elektrycznych. Po tym nastąpi rozruch na gorąco, czyli rozpalenie kotłów, przesyłanie ciepła do sieci ciepłowniczej i uruchomienie układu oczyszczania spalin.

Bardzo ważna jest optymalizacja nowej kotłowni z wcześniej istniejącym systemem ciepłowniczym – oba obiekty muszą ze sobą współgrać. Jeśli wynik ruchu optymalizacyjnego i próbnego będzie pozytywny wówczas możemy oficjalnie przekazać obiekt do eksploatacji – mówi Katarzyna Trojanowska.


Unibep kompleksowym wykonawcą dla energetyki

Jako firma działająca w obszarze rynku energetycznego od grudnia 2021 r., w krótkim czasie Unibep pozyskał solidne doświadczenie w realizacjach inwestycji w formule „pod klucz”. Spółka z sukcesami konkuruje w przetargach służących modernizacji i transformacji energetyki w Polsce. Unibep aktualnie realizuje tego typu projekty na terenie niemal całej Polski, w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim i opolskim.

W Orzyszu, Ełku i w Hajnówce pracujemy przy kilku projektach biomasowych. Modernizujemy i budujemy ciepłownie, które mają zostać wyposażone w nowoczesne kotły zasilane biomasą. W Warszawie realizujemy projekt polegający na przekazaniu do eksploatacji Układu Kondensacji Spalin dla zasilanego biomasą kotła K1 w Elektrociepłowni Siekierki. Zamawiającym jest PGNiG Termika. Z kolei we Włocławku, na zamówienie Anwil z Grupy Kapitałowej Orlen SA, odpowiadamy za wybudowanie i uruchomienie kotłowni pary średnioprężnej – wyjaśnia Adrian Warzecha, Kierownik Kontraktu w Unibep.

Unibep jest równie mocno zainteresowany projektami OZE. Obecnie realizuje dwa zadania o różnym stanie zaawansowania. Równolegle z projektem fotowoltaicznym w Szymanach (dwie farmy o mocy 1 MWp każda), buduje w województwie łódzkim farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWp.

Obie inwestycje mają być gotowe do końca 2023 r.

Zakres usług, które Unibep oferuje branży energetyczno-przemysłowej uwzględnia również dostawę i montaż technologii oraz instalacji wspomagających, a także prace serwisowe: rozruch instalacji, prace konserwacyjne (czyszczenie systemów), przeglądy i prace remontowe urządzeń oraz remonty poawaryjne.

Kontrakty służące transformacji energetycznej są dla nas szczególne pod wieloma względami. Po pierwsze, technologia i zakres prac pozwala naszemu zespołowi rozwijać kompetencje. Po drugie, bardzo ważny jest tutaj aspekt społeczny. Dzięki tym realizacjom możemy przyczynić się do poprawy jakości życia i zdrowia ludzi – mówi Adrian Warzecha.

100 mln zł z programu FEnIKS na inwestycje w ciepłownictwo. NFOŚiGW otworzył nabór

Do 31 stycznia 2024 roku potrwa ogłoszony w czwartek przez NFOŚiGW nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w energooszczędną infrastrukturę ciepłowniczą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Do podziału jest 100 mln zł – dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu


Do naboru mogą przystąpić następujące typy podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy.

Zgodnie z regulaminem, przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dla których planowane jest osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodnicze, budowy i przebudowy: komór ciepłowniczych, przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021) 

>>>Link<<<

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 31.01.2024 r. o godz. 24.00, Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o naborze można znaleźć w tym miejscu >>>Link<<<

URE ponownie wyznacza TGE na nominowanego operatora rynku energii elektrycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ponownie wyznaczył Towarową Giełdę Energii (TGE) na operatora rynku energii elektrycznej (Nominated Electricity Market Operator, NEMO)

 

"TGE po raz pierwszy została wyznaczona NEMO w 2015 r. W sierpniu br. Towarowa Giełda Energii wystąpiła do prezesa URE z wnioskiem o ponowną nominację. Po rozpatrzeniu wniosku, regulator wydał decyzję wyznaczającą TGE na operatora rynku energii elektrycznej w polskim obszarze rynkowym. Daje to TGE uprawnienia do przeprowadzania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego na kolejne cztery lata" – czytamy w komunikacie URE.

W postępowaniu w sprawie wyznaczenia NEMO prowadzonym przez regulatora TGE dowiodła, że posiada niezbędne zasoby, w tym finansowe, zaawansowaną technologię informacyjną, infrastrukturę techniczną i procedury operacyjne gwarantujące skoordynowane przeprowadzenie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego.

Ponadto TGE jest w stanie zagwarantować uczestnikom rynku otwarty dostęp do informacji dotyczących zadań operatora oraz wprowadziła odpowiednie mechanizmy nadzoru rynku, podkreślono w materiale.


Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

W 2024 r. na rachunkach za energię elektryczną nie zmieni się stawka opłaty OZE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) opublikował wysokość stawki opłaty OZE na 2024 rok, która jest ujmowana na rachunkach za energię elektryczną. Drugi rok z rzędu stawka opłaty będzie miała wartość 0 zł

Opłata OZE obowiązuje od lipca 2016 r. na mocy przepisów przyjętej rok wcześniej ustawy o odnawialnych źródłach energii[1].

Celem jej wprowadzenia jest wsparcie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz funkcjonowania mechanizmów, które pomagają zapewnić odpowiednio wysoki udział „zielonej energii” w krajowym miksie energetycznym – systemu aukcyjnego a także systemów taryfy gwarantowanej (FIT: feed-in-tariff) i dopłat do ceny rynkowej (FIP: feed-in-premium). W przyszłości opłata ta będzie wspomagać także wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych oraz wytwarzanie biometanu w instalacjach odnawialnego źródła energii wprowadzanego do sieci gazowej.

W jaki sposób opłata OZE wspiera zieloną energię?

Wytwórcy zielonej energii konkurują cenowo biorąc udział w aukcjach OZE organizowanych przez Prezesa URE, których zwycięzcy otrzymują gwarancję zakupu wytworzonej przez nich energii po ustalonej w wyniku aukcji cenie. Jeśli cena, po jakiej sprzedadzą zieloną energię na rynku jest niższa niż ustalona podczas aukcji, wtedy dysponent opłaty OZE, którym jest spółka Zarządca Rozliczeń, wypłaci wytwórcom należną im różnicę. I właśnie na ten cel pobierana jest od wszystkich odbiorców energii opłata OZE. Odpowiednio zasada ta jest stosowana również w systemach FIT/FIP.

Czynniki wpływające na wysokość opłaty OZE

Kluczowym czynnikiem wpływającym na utrzymanie stawki opłaty OZE na poziomie zerowym było kształtowanie się indeksu TGeBase[2] w 2023 r. na poziomie wciąż przewyższającym większość cen ofertowych oraz cen w systemach FIT/FIP. Istotna jest również specyfika rynku OZE, na którym produkcja energii w systemie aukcyjnym oraz dołączanie do niego kolejnych wytwórców są procesem stopniowym, wynikającym z przyjętego terminarza realizacji inwestycji w nowe źródła energii. Aktualnie wytwórcy, którzy wygrali dotychczasowe aukcje, wciąż nie osiągnęli maksymalnej zadeklarowanej produkcji energii. Tożsamy proces ma miejsce w systemach FIT/FIP.

Jak rozlicza się saldo?

Sposób rozliczania salda uzależniony jest od tego, czy jest ono ujemne, czy dodatnie. Gdy indeks TGeBASE jest wyższy niż cena zadeklarowana w aukcji, występuje tzw. dodatnie saldo, które następnie jest rozliczane z ujemnym saldem należnym danemu wytwórcy. Dodatnie saldo występuje, gdy rynkowe ceny energii są wysokie.

Z kolei ujemne saldo występuje w sytuacji, gdy cena w kontraktach TGeBase jest niższa niż cena zadeklarowana w ofercie wytwórcy, który wygrał aukcję. Jeśli saldo jest ujemne, wytwórca otrzymuje odpowiednie wyrównanie. Przykładowo, jeśli cena jaką zaoferował wytwórca na aukcji wynosiła 320 zł/MWh, a cena TGeBase kształtuje się na poziomie 300 zł/MWh – to różnica 20 zł za wyprodukowaną MWh zostanie mu wyrównana przez Zarządcę Rozliczeń ze środków, które pochodzą właśnie z opłaty OZE.


Tabela 1. Stawki opłaty OZE [zł/MWh] w latach 2016-2024

 • Opłata OZE pokrywa koszty wynikające z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach: taryfy gwarantowanej (FIT: feed-in-tariff) oraz dopłat do ceny rynkowej (FIP: feed-in premium).
 • Stawka opłaty OZE jest jedną ze składowych rachunku wystawianego odbiorcom przez dystrybutorów energii. Opłaty te dystrybutorzy zaczęli pobierać od 1 lipca 2016 roku.
 • Wpływy z tytułu opłaty OZE są rozliczane przez spółkę Zarządca Rozliczeń, która jest dysponentem opłaty OZE.
 • Przepisy ustawy OZE precyzują jakie elementy Regulator bierze pod uwagę kalkulując stawkę opłaty OZE. Sumę środków, jaka w danym roku będzie konieczna na pokrycie ujemnego salda Prezes URE planuje w szczególności, w oparciu o :
  • informacje od Zarządcy Rozliczeń o prognozowanych w danym roku wypłatach na pokrycie ujemnego salda;
  • maksymalną ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE, jaka może zostać sprzedana w aukcjach w następnym roku kalendarzowym;
  • maksymalną moc zainstalowaną elektryczną instalacji OZE które będą mogły korzystać z systemów FIT/FIP;
  • średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, wyliczoną jako średnia z trzech ostatnich kwartałów poprzedzających datę publikacji stawki opłaty OZE;
  • łączną ilość energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych;
  • maksymalną ilość biometanu wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biometanu, która w następnym roku kalendarzowym może zostać objęta wsparciem;
 • Wysokość stawki opłaty OZE na 2024 rok została opublikowana w Informacji Prezesa URE
  nr 66/2023.


[1] Art. 96 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).

[2] Wskaźnik TGeBase notowany na Towarowej Giełdzie Energii stanowi średnią arytmetyczną ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych.