PL EN DE
Opublikowano kalendarz tegorocznych aukcji uprawnień do emisji CO2

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie o aktualizacji kalendarza aukcji na 2024 r.

Opublikowany na stronach giełdy EEX nowy kalendarz aukcji na 2024 r. dla uprawnień EUA i uprawnień lotniczych EUAA uwzględnia wszystkie zmiany przyjęte w związku z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2023 r. nowego Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2830 z dnia 17 października 2023 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez ustanowienie przepisów dotyczących harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.


Zgodnie z nowym kalendarzem aukcji na 2024 r. do sprzedania na giełdzie EEX będzie w sumie 677,274 mln uprawnień EUA, z czego dla:

  • Polski przypadnie 68,627 mln uprawnień EUA,
  • Niemiec – ok. 106 mln uprawnień EUA,
  • Ne cele Funduszu Innowacyjnego - 35,417 mln,
  • Funduszu Modernizacyjnego – 96,951 mln,
  • Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) - 86,685 mln („froantloading” Funduszu Innowacyjnego i przyszłych aukcji).


Kalendarz uwzględnia również rozpoczęcie aukcji uprawnień przydzielonych do Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) w ramach planu REPowerEU. Plan ten został przyjęty w lutym 2023 r. i ma na celu wygenerowanie 20 mld EUR przychodów do 31 sierpnia 2026 r.

Ponadto, w 2024 r. na ośmiu aukcjach zostanie sprzedanych w sumie 6,688 mln uprawnień lotniczych EUAA - na sześciu aukcjach unijnych i po jednej aukcji niemieckiej (1,061 mln) i polskiej (0,198 mln).

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2024 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE i zmian przedstawionych do 15 lipca 2024 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2023 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA będą odbywać się od dnia 17 stycznia do 4 grudnia 2024 r., co dwa tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00. W dniu 11 grudnia 2024 r. odbędzie się jedyna w 2024 r. aukcja polskich uprawnień lotniczych.

Aukcje przeprowadzane w imieniu 25 państw członkowskich UE i państw EOG-EFTA odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 15 stycznia do 16 grudnia 2024 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 19 stycznia do 13 grudnia 2024 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00).

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2024 r.

źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

URE przypomina o konieczności skorygowania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia w związku z ujemnymi cenami energii na TGE

25 grudnia 2023 r. przez ponad sześć kolejnych godzin na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) odnotowano ujemne ceny energii elektrycznej, co spowodowało, że po raz drugi należy zastosować przepisy ograniczające wsparcie dla producentów energii z odnawialnych źródeł w formie świadectw pochodzenia. Ze względu na tę sytuację wytwórcy energii z OZE powinni skorygować wnioski o wydanie świadectw za grudzień 2023 r.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii[1] świadectwo pochodzenia nie przysługuje energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji giełdowych ceny energii z rynku dnia następnego[2] były niższe niż 0 złotych za megawatogodzinę, przez co najmniej sześć kolejnych godzin.

Taka sytuacja wystąpiła 25 grudnia 2023 r., kiedy to ceny energii na rynku dnia następnego w godzinach od 00:00 do 10:00 osiągnęły wartości ujemne od -5,87 zł/MWh do -47,76 zł/MWh. Oznacza to konieczność skorygowania przez wytwórców energii wniosków o wydanie świadectw pochodzenia składanych za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce w październiku 2023 r.

We wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia za grudzień 2023 r. (formularz obowiązujący od stycznia 2024 r.) wytwórcy powinni (w punkcie 5) odjąć od ogólnego wolumenu energii dostarczonej w tym miesiącu jej ilość wytworzoną 25 grudnia w godz. od 00:00 do 10:00.

Dla instalacji OZE umożliwiających ustalenie ilości energii wytworzonej w przedziałach godzinowych za podstawę do skorygowania wniosku należy przyjąć wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji[3]. Natomiast w przypadku instalacji, gdzie nie ma takiej możliwości, za podstawę korekty powinno się przyjąć ilość energii, jaka mogłaby zostać w niej wytworzona w czasie zaistnienia cen ujemnych, przy założeniu, że instalacja ta pracowała w tym czasie z mocą zainstalowaną[4].

W przypadku nieskorygowania ilości energii wytworzonej w okresie występowania cen ujemnych, wytwórca zostanie wezwany przez Prezesa URE do nadesłania stosownej korekty wniosku, co z dużym prawdopodobieństwem wydłuży czas trwania postępowania w sprawie wydania świadectw pochodzenia energii z OZE.

Przypominamy jednocześnie, że oświadczenie do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia składanego po dniu 31 grudnia 2023 r. zawierać powinno dodatkowy punkt 5, wskazujący, że „w okresie objętym wnioskiem energia, dla której ma zostać wydane świadectwo pochodzenia, nie była objęta wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w rynku mocy, o którym mowa w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, lub wsparciem udzielonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji”.

Zaktualizowany i obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia dostępny jest już na stronie internetowej URE.

 

 

[1] Art. 46 ust. 4 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).   
[2] Średnioważone ceny godzinowe z Rynku Dnia Następnego (indeks TGEBase).
[3] Art. 46 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o OZE.
[4] Art. 46 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o OZE.

Ostatnia część turbozespołu elektrowni gazowo-parowej dostarczona do Ostrołęki

class="sc-gOhSNZ fBtAbp" style="text-align: justify;">Turbina gazowa – ostatni kluczowy element turbozespołu powstającej w Ostrołęce elektrowni gazowo-parowej – została dostarczona na plac budowy. Wyprodukowane we francuskiej fabryce General Electric w Belfort urządzenie należy do najbardziej nowoczesnych, które montowane są w elektrowniach typu CCGT. Turbina charakteryzuje się dużą elastycznością oraz możliwością szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności – co jest kluczowe w przypadku konieczności zmniejszania deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych

Łączne zaawansowanie całej inwestycji na koniec listopada przekroczyło 57%.

Przed Świętami Bożego Narodzenia na placu budowy CCGT Ostrołęka wyładowane zostały jedne z najważniejszych elementów powstającej elektrowni gazowo-parowej – wirnik  turbiny (ważący 120 ton) oraz korpus dolny turbiny gazowej (163 tony). Jej górny korpus został podzielony na mniejsze elementy w celu ułatwienia montażu i również jest już na terenie elektrowni. Urządzenia zostały wyprodukowane we francuskiej fabryce GE, skąd przewieziono je najpierw transportem kołowym do portu rzecznego w Neuf-Brisach na Renie, a następnie drogą śródlądową na barkach (do portu w Antwerpii) oraz morską na pokładzie statku do Gdańska.

Tam zostały przeładowane na platformę pojazdu przystosowanego do przewożenia ładunków ponadgabarytowych. Ostatni etap podróży elementy turbiny gazowej pokonały w ciągu dwóch nocy ponieważ tego rodzaju transport może odbywać się wyłącznie w porze najmniejszego natężenia ruchu drogowego.

Turbina gazowa, która zostanie zamontowana w ostrołęckiej elektrowni, należy do najnowocześniejszych urządzeń tego typu. Charakteryzuje się dużą elastycznością oraz możliwością szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności – co jest kluczowe w przypadku konieczności zmniejszania deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych. Jak zapewnia GE, producent urządzenia, turbina charakteryzuje się także najniższym poziomem emisji w branży oraz możliwością przystosowania do wykorzystania paliw alternatywnych, np. wodoru.

Dynamiczne postępy inwestycji

Budowa CCGT Ostrołęka realizowana jest zgodnie z planem, a zaawansowanie wszystkich prac (projektowania, zakupów, dostaw oraz budowy) na koniec listopada wyniosło ok. 57%.

Oprócz turbiny gazowej na montaż czekają już pozostałe części maszynowni: turbina parowa, skraplacz, generator oraz moduł podgrzewu paliwa. Zamontowane zostały już elementy kotła odzysknicowego oraz powstają kolejne budynki zespołu ostrołęckiej elektrowni.

Wykonany też został górny fundament turbiny parowej. Gazociąg mający dostarczać paliwo z transgranicznego interkonektora Polska-Litwa jest już bliski ukończenia - pomyślnie przeszedł realizowane z udziałem Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego testy, a wykonawca inwestycji poinformował o zakończeniu prac związanych z przygotowaniem śluzy nadawczej tłoka zlokalizowanej w miejscowości Stare Konopki (woj. podlaskie).

Inwestycja ma zagwarantowane finansowanie – inwestor CCGT Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN – podpisał umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

Wsparcie dla stabilności polskich sieci elektroenergetycznych

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce pomaga realizować zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

PGE wybuduje jeden z największych bateryjnych magazynów energii w Europie

PGE uzyskała warunki przyłączenia dla bateryjnego magazynu energii elektrycznej Gryfino o mocy 400 MW. Instalacja powstanie w Nowym Czarnowie w woj. zachodniopomorskim


1. Magazyn będzie w stanie dostarczyć energię elektryczną dla ponad 100 tys. gospodarstw domowych.
2. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 roku.
3. Instalacja będzie przyłączona do systemu przesyłowego na napięciu 400 kV.

Magazyn energii Gryfino będzie jednym z największych magazynów energii w Europie. Planowana instalacja pozwoli nie tylko na zapewnienie możliwości magazynowania zielonej energii w okresie wzmożonej produkcji z farm wiatrowych, ale również wzmocni poziom bezpieczeństwa energetycznego krajowej sieci energetycznej. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest osiągnięcie co najmniej 800 MW w magazynach energii do 2030 roku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Warunki przyłączenia dla magazynu energii Gryfino wydał Operator Sieci Przesyłowej PSE. 

Magazyn energii Gryfino będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 w sprawie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IRiESP.

Grupa PGE konsekwentnie rozwija program magazynowania energii.

Obecnie posiada dwa bateryjne magazyny energii. W 2020 r. PGE oddała do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Natomiast w 2021 roku PGE Energia Odnawialna uruchomiła na Górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. PGE prowadzi także prace nad bateryjnym magazynem energii przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. Oddanie instalacji do użytku planowane jest na 2027 rok.

Zgodnie z zapisami Strategii Grupa PGE wybuduje co najmniej 0,8 GW nowych magazynów energii do 2030 roku. 

Grupa Enea dynamicznie rozwija sektor OZE

Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, konsekwentnie realizując projekty, których celem jest zeroemisyjność. Dzięki ostatnim inwestycjom dynamicznie rośnie potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE. Zielona energia pochodzi zarówno z fotowoltaiki, jak i z wiatru, a Grupa realizuje kolejne projekty, poszukując możliwości rozbudowy swojego potencjału wytwarzania czystej energii

 

  • Grupa Enea stale rozwija swój potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii, inwestując w nowe aktywa – farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.
  • W ostatnim czasie Grupa pozyskała trzy farmy fotowoltaiczne i rozpoczęła prace nad budową kolejnych instalacji produkujących energię z wiatru i słońca.
  • Dzięki konsekwentnym inwestycjom w obszarze dystrybucji rosną możliwości sieci do przyłączania i rozwoju nowych źródeł odnawialnych w północno-zachodniej Polsce.
  • Na koniec września 2023 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było prawie 170 tys. OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW.  

 

Tylko w ostatnich kilku miesiącach aktywa OZE Grupy Enea zostały rozszerzone o trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 48 MW. Są to: zlokalizowana w okolicach Kleczewa (woj. wielkopolskie) PV Genowefa o mocy 35 MW, farma w Tarnowie (woj. dolnośląskie) o mocy 10 MW oraz Tykocinie (woj. podlaskie) o mocy 2 MW. Ponadto rozpoczęto prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I oraz podpisano umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej Jastrowie II. Obie instalacje, znajdujące się z pobliżu innych farm należących do Grupy Enea, powiększą moc zainstalowaną Grupy w fotowoltaice o kolejne 16 MW.

Natomiast blisko 20 MW w potencjale wytwórczym segmentu OZE w Grupie Enea będzie pochodzić z nowo budowanej Farmy Wiatrowej Bejsce, której projekt nabyła  Enea Nowa Energia. Położona w województwie świętokrzyskim farma rozpocznie pracę w 2025 r.  Równolegle, Enea prowadzi prace nad kolejnymi akwizycjami – są to projekty na różnym etapie zaawansowania.

Zgodnie z zapowiedziami dynamicznie zwiększamy nasz potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii. Kolejne nasze instalacje są w przygotowaniu, a obecnie w Grupie Enea posiadamy projekty z określonymi warunkami przyłączenia na ok. 525 MW. Z kolei już w 2024 r. planujemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę  – mówi Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Enea Operator, która odpowiada za bezpieczne dostawy energii na około jednej czwartej powierzchni Polski, zakończyła w minionych miesiącach kilka znaczących projektów. Dzięki nim, oprócz priorytetowej poprawy bezpieczeństwa energetycznego, Grupa zwiększyła również możliwości sieci do przyjęcia nowych źródeł odnawialnych. W województwie zachodniopomorskim oddano do użytku zmodernizowane stacje energetyczne Recław, Gryfice i Gumieńce. W Suchym Lesie (woj. wielkopolskie) powstał nowy GPZ, także w samym Poznaniu otwarto nowy GPZ Towarowa, a na terenie Wronek zakończyła się gruntowna przebudowa stacji elektroenergetycznej.

Konsekwentna realizacja planu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji skutkuje podniesieniem możliwości rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze północno-zachodniej Polski. Widać to w dynamice przyłączania nowych odbiorców do sieci Enei Operator. Na koniec 2022 r. było to ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. W trzech kwartałach 2023 r. spółka przyłączyła ponad 18,2 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 1,1 GW. Na koniec września 2023 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było łącznie prawie 170 tys. OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW.

Istotnym elementem transformacji sektora, oprócz budowy nowych źródeł OZE, jest rozwój oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej, która musi być gotowa na przyłączanie kolejnych odnawialnych źródeł energii i na zarządzanie jej dwukierunkowym przepływem. W tym roku na inwestycje w obszarze dystrybucji przeznaczyliśmy już 1,7 mld zł i jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować trend rozwojowy, konsekwentnie zwiększając potencjał sieci do przyłączeń nowych źródeł – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A. 

Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce nabiera tempa, kluczowa jest w niej rola koncernów energetycznych. Grupa Enea z jednej strony zapewnia stabilne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej po akceptowalnych cenach, z drugiej zaś realizuje ogromne inwestycje w odnawialne źródła wytwarzania energii, a także w rozwój oraz modernizację sieci dystrybucyjnej, która jest gwarantem transformacji sektora i konsekwentnych dążeń do całkowitej neutralności klimatycznej.

TAURON uruchomił innowacyjny magazyn energii

TAURON uruchomił pierwszy w Polsce magazyn energii, który powstał przy wykorzystaniu wyeksploatowanych baterii z autobusów elektrycznych. Magazyn o mocy 150 kW oraz pojemności 150 kWh jest zlokalizowany w Jaworznie i współpracuje już z siecią elektroenergetyczną

Baterie w autobusach elektrycznych w wyniku ich eksploatacji tracą część swojej pojemności i sprawności. Akumulatory o pojemności poniżej 80 procent, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest więc wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 lat - wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes Grupy TAURON ds. strategii i rozwoju.

Podczas realizacji projektu, sprawdzaliśmy, jak magazyn współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych oraz jak wpływa na parametry lokalnej sieci elektroenergetycznej. Planujemy dalsze analizy pracy magazynu oraz weryfikację możliwości jego integracji na przykład ze źródłami wytwórczymi Grupy - dodaje Patryk Demski.

Od kilku lat na rynku polskim obserwujemy zwiększającą się liczbę użytkowanych autobusów elektrycznych. Standardowy okres użytkowania modułów bateryjnych w autobusie elektrycznym to od 8 do 10 lat. Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności w transporcie publicznym w najbliższych latach będziemy obserwować znaczący wzrost dostępnych pakietów bateryjnych drugiego życia. Dzięki zastosowaniu ich w magazynie stacjonarnym cykl życia baterii może zostać przedłużony nawet o 8 lat. Dzięki temu zamiast do utylizacji, trafią one do ponownego obiegu. 

Magazyn jest pierwszym w Polsce przemysłowym magazynem Second life wykorzystującym używane pakiety bateryjne. Magazyn jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, zbudowany jest z czterech modułów bateryjnych, w których znajduje się po 78 pojedynczych ogniw bateryjnych, każdy z modułów waży około 500 kilogramów, pochodzą one z pierwszego autobusu elektrycznego kursującego w Jaworznie.

Magazyny energii wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe będą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Niewielkie magazyny stanowią efektywne narzędzie stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE dynamicznie rośnie, a także istotnym elementem układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych. Ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą tu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się podaż wyeksploatowanych baterii oraz na niższe koszty budowy w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych - wyjaśnia Patryk Demski.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Projekt pod nazwą „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych”.