PL EN DE
W jaki sposób czytać rachunek za energię elektryczną?

Polski Komitet Energii Elektrycznej wyjaśnia strukturę rachunków otrzymywanych przez odbiorców energii elektrycznej

Rachunki za energię wystawiane przez poszczególnych sprzedawców różnią się od siebie, wszystkie jednak zawierają wyszczególnienie pozycji kosztowych i informację, ile powinniśmy zapłacić.


Rozliczenie i prognozy

Poza numerem faktury, danymi sprzedawcy i płatnika pierwszym elementem na rachunku jest rozliczenie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Podana jest tam wartość prognozowana.

Wbrew nazwie to nasze dotychczasowe zużycie, które zostało oszacowane (zaprognozowane) na poprzednim rachunku. Jest to więc kwota, którą – jeżeli na bieżąco regulujemy rachunki – już zapłaciliśmy. Od niej odejmowana jest należność za faktyczne zużycie w okresie rozliczeniowym.

To kluczowa wartość dla naszego rachunku, której składowe są dokładnie rozpisane na jego kolejnej stronie.

Jeżeli po odjęciu należności za faktyczne zużycie od wartości prognozowanej wynik. jest ujemny, oznacza to, że mamy niedopłatę. Jeżeli dodatni – dopłatę, która zostanie odliczana od kwoty do zapłaty, która widnieje poniżej.UWAGA: w rachunkach za 2021 i 2022 rok niektóre pozycje występują dwa razy. Wynika to z rządowej Tarczy Antyinflacyjnej polegającej na obniżeniu podatku VAT i rezygnacji z akcyzy. Część należności (za 2021 rok) objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%, część za 2022 rok objęta jest podatkiem VAT w wysokości 5%, dlatego są one wyszczególnione osobno.

Kluczowym elementem jest prognoza zużycia energii elektrycznej.

Tym razem to przewidywania sprzedawcy na kolejny okres rozliczeniowy. Na podstawie dotychczasowego zużycia wylicza on, jaka będzie wartość energii, którą pobierzemy. Do tej kwoty dodawana jest niedopłata z poprzedniego rachunku, lub odejmowana jest nasza nadpłata. Jeżeli więc oszczędzamy energię, możemy liczyć na oszczędność pieniędzy, która przełoży się na wysokość rachunku w kolejnym okresie rozliczeniowym.


Grupa taryfowa

Na wysokość rachunku możemy wpłynąć nie tylko zmniejszając zużycie energii, ale również wybierając odpowiednią grupę taryfową. Grupa taryfowa widoczna jest na rachunku, zwykle w górnej jego części.

To, jaka ona jest, zależy od naszej decyzji. Warto świadomie ją podjąć analizując swój tryb życia i ilość energii pobieranej o poszczególnych porach. Wybór odpowiedniej taryfy może pozwolić zaoszczędzać nawet kilkanaście procent wysokości rachunku.

▪ G11 to standardowa taryfa dla gospodarstw domowych; polega na tym, że niezależnie od dnia tygodnia i godziny za każdą zużytą kilowatogodzinę (kWh) płacimy dokładnie tyle samo, według średniej stawki.

▪ G12 to taryfa godzinowa; w godzinach nocnych energia elektryczna jest znacznie tańsza (nawet o kilkadziesiąt procent) niż w taryfie G11, a w ciągu dnia znacznie droższa.

▪ G12w to taryfa godzinowa i weekendowa – działa jak taryfa godzinowa z tą różnicą, że stawka „nocna” obowiązuje również w sobotę i niedzielę w ciągu dnia.


Szczegóły dotyczące wysokości i warunków poszczególnych taryf można naleźć na stronach internetowych sprzedawców energii.


Szczegóły rozliczenia

Druga strona rachunku zawiera szczegóły rozliczenia. Podawane są na niej wskazania licznika, wg których obliczane jest nasze zużycie. Poza faktycznym zużyciem widzimy tam, czy odczyt został dokonany przez kontrolera, przez nas, czyli przez klienta, odczyt był zdalny, czy tylko szacowany.

Podane zużycie jest podstawą do wyliczania poszczególnych opłat.

Na dokładne zestawienie opłat składa się łącznie kilkanaście pozycji. Łączą się one w dwie podstawowe grupy – opłaty za sprzedaż energii elektrycznej i opłaty za dystrybucję, czyli dostarczenie energii elektrycznej. Suma obu opłat to należność za faktyczne zużycie w okresie rozliczeniowym, która jest podana na pierwszej stronie i od której zależy ewentualna dopłata lub niedopłata.


Sprzedaż energii elektrycznej

Główną i najważniejszą pozycją naszego rachunku jest energia czynna. To opłata za zakup energii, którą zużyliśmy w danym okresie. Przy każdej pozycji widnieje liczba zużytych kWh, cena netto za kWh (zależy ona od wybranej przez nas taryfy), wartość netto (iloczyn zużytej energii i ceny netto), stawka VAT, wysokość podatku i wartość brutto, czyli wartość netto plus podatek.

W przypadku instalacji prosumenckiej tu także podawane są informacje o ilości energii wprowadzonej do systemu. Jest ona przemnażana przez współczynnik 0,8 (w przypadku instalacji oddanych do użytku przed końcem marca 2022 r.) i ta wartość jest odejmowana od ilości pobranej energii czynnej. Jeżeli wynik jest poniżej zera lub zero, oznacza to, że nie płacimy za pobraną energię czynną i nie musimy pokrywać niektórych zmiennych opłat dystrybucyjnych.

Wysokość stawki za energię czynną w przypadku większości gospodarstw domowych musi być zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jej wysokość jest związana z niezależnymi od sprzedawców energii czynnikami, takimi jak cena energii na giełdzie, oraz ponoszonymi przez wytwórców coraz wyższymi kosztami związanymi ze wzrostem cen surowców oraz wysokimi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Co wpływa na cenę energii?

 

Drugą pozycją na rachunku jest opłata handlowa. Jest stała i naliczana miesięcznie. Zwykle wynosi kilka złotych i jest kosztem obsługi klienta. W niektórych przypadkach może być nieco wyższa, jeżeli sprzedaż prądu połączona jest np. z dodatkowymi usługami lub gwarantowaną ceną prądu (przy kilkuletnich umowach na czas określony).

Dystrybucja energii elektrycznej

Najwięcej pozycji składa się na opłatę za dystrybucję energii elektrycznej. Ich suma zwykle stanowiła około połowy wysokości całego rachunku. Ostatnio jednak, w związku ze wzrostem kosztów ponoszonych przez producentów energii, a co za tym idzie wzrostem wysokości taryf za sprzedaż energii, dystrybucja stała się mniejszą częścią rachunku. Wysokość opłat nie jest jednak stała i zależy od ilości zużytej energii, ale też miejsca jej dostarczenia, czyli adresu, pod którym pobierana jest energia elektryczna.

Opłaty za dystrybucję możemy podzielić na dwie grupy: opłaty zmienne to te, których wysokość zależna jest od ilości zużytej energii. Podobnie jak w przypadku opłaty za energię czynną mamy
tu podaną cenę, ilość zużytej energii, wartość netto i brutto opłaty.

Opłaty stałe są z kolei naliczane bez względu na ilość pobieranej energii.

Opłaty zmienne:

 • Opłata jakościowa to koszt, jaki płacimy po to, by do naszego domu trafiał prąd określonej jakości. Jej wysokość ustala operator systemu dystrybucyjnego, a pozyskane środki przeznaczane są na modernizacje i rozbudowę sieci elektroenergetycznej.
 • Opłata sieciowa zmienna pokrywa z kolei straty, jakie ponosi operator sieci na przesyle energii. Niestety część sieci w Polsce jest przestarzałych i  energia jest marnowana zanim dotrze do odbiorcy. Wysokość stawki jest więc uzależniona od miejsca odbioru energi i tego, jaką drogę musi ona pokonać zanim dotrze do odbiorcy.
 • Wysokość opłaty OZE ustala prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Opłata ta jest przeznaczana na rozwój odnawialnych źródeł energii, co z kolei korzystnie w dłuższej perspektywie wpływa na ceny energii.
 • Podobną rolę odgrywa opłata kogeneracyjna. Jej celem jest wspieranie kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Elektrociepłownie
 • to najefektywniejszy sposób produkcji energii w jednostkach konwencjonalnych.


Opłaty stałe:

 • Opłata sieciowa stała to koszt dostępu do sieci, utrzymanie urządzeń, przyłącza i licznika. Jej wysokość uzależniona jest m.in. od rodzaju przyłącza – jedno lub trójfazowego.
 • Opłata przejściowa jest ustalana przez prezesa URE i stanowi rekompensatę dla elektrowni za wcześniejsze rozwiązania kontraktów terminowych. To kilkadziesiąt groszy miesięcznie.
 • Z kolei opłata mocowa jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Nie płacimy w niej za zużytą energię, ale za moc, czyli energię, którą moglibyśmy zużyć.
 • To rekompensata dla elektrowni, które w danym momencie nie dostarczają energii do systemu, ale utrzymują gotowość na wypadek większego popytu lub zmniejszonej produkcji z OZE. Do naszych rachunków doliczane jest w ten sposób kilka złotych miesięcznie.
 • Opłatę abonamentową ustala dystrybutor. Płacimy za wystawienie rachunku, odczyt i kontrolę licznika, czynności administracyjne. Zwykle to kilkadziesiąt groszy miesięcznie.


Opłaty stałe, ponoszone niezależnie od poziomu zużycia energii, stanowią tylko część rachunku za energię elektryczną.

Na wysokość wszystkich pozostałych, zmiennych opłat możemy wpłynąć racjonalnie korzystając z energii elektrycznej i obniżając jej zużycie.

O tym, jak to zrobić, można się przekonać wchodząc na stronę www.LiczySieEnergia.pl, na której eksperci Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej przedstawiają sposoby na racjonalne korzystanie z energii elektrycznej oraz mechanizmy rządzące rynkiem energii.

Energa-Operator wyjaśnia mechanizm rządowej tarczy energetycznej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), ENERGA-OPERATOR S.A. (jako OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi oświadczeń odbiorców uprawnionych

⚡ odbiorcy uprawnieni do limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 2000 kWh rocznie nabywają uprawnienie z mocy Ustawy, więc nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń;

⚡ odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh lub 3000 kWh rocznie, powinni złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku do OSD pisemne oświadczenie.


Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.Oryginał oświadczenia można złożyć na kilka sposobów:

⚡ w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (do e-mail należy dołączyć wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie wraz z załącznikami) albo

 ⚡w postaci papierowej na adres pocztowy ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk, albo na adres pocztowy Oddziału ENERGA-OPERATOR S.A. lub złożyć osobiście – listę placówek znajdziesz tutaj (oryginał oświadczenia w postaci papierowej wraz z załącznikami z własnoręcznym podpisem).

Uwaga: Odbiorcy rozliczani w ramach umowy kompleksowej, oświadczenia te powinni składać do swojego sprzedawcy energii elektrycznej. OSD przyjmuje oświadczenia wyłącznie dla odbiorców posiadających zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji.

 

*  uprawniony odbiorca końcowy to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
a) gospodarstw domowych
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi


Jakie przysługują limity?

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku rozliczenia energii po cenach z Taryfy z 2022 r. dla gospodarstw domowych będą ograniczone limitem:

 • 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • 3000 kWh dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników.
Zużywam energię w gospodarstwie domowym, ale nie spełniam warunków wskazanych na str. 2 Oświadczenia. Czy powinienem je złożyć?

Jako odbiorca w gospodarstwie domowym w grupie taryfowej G, w 2023 r. jesteś uprawniony do limitu zużycia 2000 kWh bez konieczności składania Oświadczenia.
W jakiej formie można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie możesz złożyć w dwóch formach:

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej;

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Kiedy można złożyć oświadczenie?

Jeśli w dniu wejścia ustawy w życie przysługuje Ci limit 2600 kWh lub 3000 kWh lub nabędziesz prawo do zwiększonego limitu do 31.12.2022 r.  to złóż oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30.06.2023 r.
Co w przypadku nabycia uprawnienia w trakcie 2023 r.?

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.
Co w sytuacji, gdy zawieram nową umowę w trakcie 2023 r.: a) na istniejące PPE; b) na nowe PPE;?

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia  wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać. Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik będziesz Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.
Co w sytuacji, gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej?

Jeśli w trakcie 2023 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej w trakcie 2023 r. Twój limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym  PPE.
Jestem prosumentem energii odnawialnej, jak będzie obliczony przysługujący mi limit?

Jeśli jesteś prosumentem energii odnawialnej, to zużycie energii w ramach limitu ustalimy po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci.
Co mam zrobić jeśli w trakcie 2023 r. stracę uprawnienia do podwyższonego limitu?

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne dot. długoterminowej strategii renowacji budynków oraz przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji

"Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. […]Transpozycji podlegają przepisy dyrektywy dotyczące:

– długoterminowej strategii renowacji budynków,

– udostępniania do celów statystycznych i badawczych, a także właścicielowi budynku, co najmniej zagregowanych, zanonimizowanych danych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej,

– wyposażenia budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania,

– przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji" – czytamy w komunikacie.


Najistotniejsze zmiany dotyczą:

– przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie świadectwa dokumentu zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej;

– uwzględnienia możliwości przekazania właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w formie papierowej lub w formie wydruku świadectwa przekazanego w postaci elektronicznej;

– uzupełnienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

– obowiązku właściciela lub zarządcy budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności –  umieszczania w widocznym miejscu w tym budynku kopi świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, o ile świadectwo dla tego budynku zostało sporządzone;

– dodania wskaźników charakterystyki energetycznej, które należy podawać w ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku lub jego części, w przypadku gdy dla budynku zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

– zmian przeprowadzania okresowych kontroli źródeł ciepła oraz wprowadzenia kontroli dla połączonych systemów ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji.


Obowiązujące przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW, natomiast uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW.

W nowelizowanej ustawie wprowadzono przepis dotyczący obowiązku instalacji, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., w stosownych przypadkach, w budynkach wyposażonych w duże systemy ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji systemów automatyki i sterowania dla budynków. Ponadto wskazano sposoby oceny zasadności tego montażu od strony technicznej i ekonomicznej w celu zapewnienia stosowania optymalnych rozwiązań w użytkowanych budynkach.

Świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie =ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Do świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Rząd planuje powołanie Pełnomocnika ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

Rząd planuje powołanie Pełnomocnika do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powołanie pełnomocnika planowane jest w IV kw.  

"Powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich wynika z potrzeby skoordynowania działań dotyczących zapewnienie odpowiednich ilościowo i racjonalnych kosztowo dostaw energii dla rolnictwa i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich" – czytamy w wykazie.

Obecny kryzys energetyczny przejawiający się drastycznym wzrostem cen energii oraz ograniczoną dostępnością paliw (gaz ziemny, węgiel) i energii stanowi zagrożenie dla całej polskiej gospodarki oraz gospodarstw domowych, w tym także dla produkcji rolnej i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich, podano także.

Ze względu na kluczowe znaczenie rolnictwa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a także istotny wpływ produkcji rolnej na poziom inflacji ważne staje się zapewnienie odpowiednich ilościowo i racjonalnych kosztowo dostaw energii dla rolnictwa i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich. Potencjał obszarów wiejskich i produkcji rolnej można wykorzystać do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i wsparcia niskoemisyjnej transformacji energetyki zarówno na obszarach wiejskich jak i poza tymi obszarami.


Projekt zakłada, że zadania pełnomocnika obejmowałyby m.in:

▪ monitorowanie warunków dostaw energii dla gospodarstw domowych, na potrzeby produkcji rolnej oraz innej produkcji i usług na obszarach wiejskich;

▪ monitorowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym wykorzystywania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne, oraz opracowywanie planów i strategii racjonalizacji wykorzystywania tych źródeł na cele energetyczne w procesie transformacji energetyki;

▪ podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju produkcji energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych;

▪ współpracę z partnerami społecznymi w ramach poszczególnych instytucji sektora energetycznego, w tym z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy;

▪ przygotowanie rozwiązań prawnych w zakresie transformacji energetycznej obszarów wiejskich, wymieniono.

Rozporządzenie o zasadach składania ofert na rynku bilansującym już obowiązuje

Rozporządzenie o nowych zasadach składania ofert na rynku bilansującym już obowiązuje. Przepisy mają zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej po "akceptowalnych cenach" - poinformował rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka

Od 1 października obowiązują nowe przepisy regulujące zasady składania ofert bilansujących. Zasady zostały zaktualizowane wraz z rozporządzeniem Ministra Klimatu i środowiska zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2022 r. poz. 2007).

Jak informował resort klimatu i środowiska 27 września, zmiany prawne wynikają z aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz z konieczności pilnego wdrożenia środków zaradczych. Przepisy mają na celu zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców po akceptowalnych cenach.

"Projektowana zmiana mechanizmu doprecyzowuje zasady składania ofert bilansujących, tak aby odzwierciedlały one poziom kosztów zmiennych. Nowy system zapewni, że ceny w ofertach składanych na rynku bilansującym będą nie wyższe niż maksymalna cena ofertowa" -wskazano w komunikacie.

Głównym elementem mechanizmu są: wprowadzenie obowiązku składania ofert bilansujących na rynku bilansującym energii elektrycznej na podstawie indywidualnych kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej przez składających oferty bilansujące; wprowadzenie maksymalnej ceny ofertowej (MaxCO) wraz z określeniem sposobu jej ustalania; wprowadzenie automatycznego ograniczenia cen ofertowych składanych przez uczestników rynku do maksymalnej ceny ofertowej (MaxCO), jeżeli cena ofertowa złożona w ofercie bilansującej jest wyższa niż maksymalna cena ofertowa (MaxCO); wykorzystanie tak ustalonych cen ofertowych do dalszych procesów rynku bilansującego; wzmocnienie transmisji sygnałów cenowych pomiędzy rynkiem bilansującym a pozostałymi rynkami energii elektrycznej.

Na rynku bilansującym energii elektrycznej uczestnicy rynku bilansującego składają oferty bilansujące, w których odzwierciedlają swoje preferencje cenowe i techniczne dotyczące dostaw energii elektrycznej. Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym - nie jest miejscem handlu energią. Na rynku tym Operator Systemu Przesyłowego, spółka PSE, kupuje lub sprzedaje energię w celu zbilansowania systemu elektroenergetycznego.

W ramach rynku bilansującego istnieją także obszary działalności wytwórców, w których ceny rozliczeniowe są wyznaczane nie na podstawie cen z ofert, ale na podstawie kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej. Jednym z takich obszarów jest praca w wymuszeniu, czyli dostawy energii elektrycznej przez wytwórców na polecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego ze względu na wymagania systemowe.

Koszty paliwa dla potrzeb rozliczania pracy w wymuszeniu są odzwierciedlane w ramach składnika CWD (cena wymuszonej dostawy energii elektrycznej) oraz CWO (cena wymuszonego odbioru energii elektrycznej).
Enea Operator zacznie stosować technologię VR podczas szkoleń z prac pod napięciem i czynności łączeniowych

Nowatorskie zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w energetyce pomoże pracownikom Enei Operator w szkoleniach z technologii prac pod napięciem (PPN) oraz czynności łączeniowych

Głównym celem trwającego projektu badawczo-rozwojowego jest budowa innowacyjnego i kompleksowego systemu wirtualnej rzeczywistości do prowadzenia szkoleń pracowników służb technicznych. System już teraz zawiera interaktywne wirtualne scenariusze szkoleniowe dla wybranych 15 głównych punktów zasilających (GPZ), stacji średniego napięcia (SN) oraz ośrodka szkoleniowego prac pod napięciem (PPN).

Pracownicy Enei Operator zrealizowali szkolenia, w trakcie których po raz pierwszy skorzystali z wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy mogli wejść w interakcję z wirtualnym światem za pomocą gogli i specjalnych kontrolerów. Takie połączenie pozwala nie tylko obejrzeć VR-owe odwzorowania istniejącej infrastruktury, ale również przeprowadzić symulację zadań wykonywanych przez elektromonterów w codziennej pracy.

Dzięki tej technologii uczestnik może „wejść w strefę pracy”, co zwiększa jego zaangażowanie w szkolenie oraz poszerza wiedzę w praktyce. Uczestnik szkolenia nie jest wyłącznie obserwatorem, lecz aktywnym uczestnikiem całości szkolenia. Technologia VR będzie wykorzystywana również podczas szkoleń PPN w przypadku złych warunków atmosferycznych panujących na naszym poligonie szkoleniowym w Łagowie. Niewątpliwą zaletą zastosowania techniki wirtualnej rzeczywistości jest możliwość przedstawienia materiału na goglach VR pracownikom dozoru, którzy nie posiadają jeszcze kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy elektromontera – opowiada Krzysztof Jenek, koordynator ds. prac pod napięciem w Enei Operator.

To nowatorskie na skalę światową rozwiązanie zakłada budowę systemu mającego zdolność do przeprowadzenia szkolenia pracowników na GPZ-ach oraz stacjach SN/nn, na cyfrowych modelach stacji, z zastosowaniem metod realistycznej interakcji z animowanymi, trójwymiarowymi obiektami reprezentującymi infrastrukturę elektroenergetyczną.

Testowana procedura jest bardzo skomplikowana i składa się z kilkudziesięciu czynności. System jest jednym z bardziej złożonych tego typu rozwiązań na świecie, zawiera odwzorowanie 25 rzeczywistych obiektów infrastruktury energetycznej i docelowo będzie zawierał tyle samo interaktywnych oraz elastycznych scenariuszy szkoleniowych.

Najważniejszą cechą nowoczesnego systemu VR wykorzystywanego do szkoleń będzie możliwość swobodnego rozszerzania zawartych w nim treści o kolejne scenariusze i obiekty infrastruktury energetycznej. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu tzw. inżynierii wiedzy oraz częściowej automatyzacji procesu przygotowania treści, m.in. z zastosowaniem technik digitalizacji.

Dla nowych pracowników, którzy nie mają doświadczenia w pracy na sieci, jest to świetne wprowadzenie przed kursem i próba tego, z czym wiąże się ten zawód – powiedział Jakub Bukowski, uczestnik szkolenia i elektromonter pogotowia Enei Operator.

Dodatkowym atutem zastosowania technologii VR jest możliwość przedstawienia obiektów infrastruktury energetycznej  i wykonywanych na niej czynności uczniom klas technicznych oraz studentom na kierunku elektrycznym bądź energetycznym.

Realizowany przez Eneę Operator projekt „Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” jest współfinansowany ze środków unijnych w kwocie 3 050 641 zł w ramach Programu Badawczego „Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów” wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu wynosi 6 260 305 zł.

Rządowa propozycja dla MŚP to maksymalna taryfa w wysokości 785 zł/MWh

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Dziś przedstawiamy coś, co jest niezwykle ważne dla wielu podmiotów gospodarczych, społecznych i samorządowych. Otóż zgodnie z naszą obietnicą, przedstawiamy mechanizm maksymalnej ceny dla podmiotów wrażliwych, dla samorządów, ale także dla małych i średnich firm do akceptowalnego przez KE, UE poziomu zużycia w cenie 785 zł za MWh – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.

Nasz cel to obniżenie cen w dłuższej perspektywie. Chcemy zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne, żeby inflacja za kilka miesięcy była w trendzie czy jak najszybciej żeby była w trendzie spadkowym. Widzimy co dzieje się na świecie wokół nas i stąd nasze działania, które dzisiaj przedstawiamy - podkreślił Premier.

Jest jeden nadrzędny cel wszystkich naszych działań. To bezpieczeństwo polskich rodzin, polskich przedsiębiorców, konkurencyjność dla polskich przedsiębiorstw, jakże ważna na rynkach międzynarodowych. Przez tak wielki sztorm ciężko jest przejść całkowicie suchą stopą, ale robimy wszystko, aby pomóc nie tylko podmiotom wrażliwy, ale także gospodarczym i w szczególności wszystkim Polakom, mówił także Mateusz Morawiecki.

Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną. Wsparcie obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także m.in.: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych, poza dotychczasowy limit 2 tys. kWh” – podkreśla z kolei minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która przedstawiła Radzie Ministrów założenia projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Nasza szeroka tarcza energetyczna zarówno jeżeli chodzi o energię, o gaz jak i o ciepło, to jest największa tarcza ze wszystkich tarcz we wszystkich państwach Unii Europjeksiej. Prezentowałam ją ostatnio na posiedzeniu ministrów w formacie ministrów do spraw energii. Dzieliłam się naszymi doświadczeniami, szczególnie to doświadczenie dobrego rozwiązania, wsparcia ciepłownictwa spotkało się z dużym zainteresowaniem państw. Ten instrument już działa. W samej energetyce to rozwiązanie, które dziś proponujemy, to już jest piąty legislacyjny instrument wsparcia dla samych cen energii – powiedziała Anna Moskwa na konferencji prasowej.

Dla odbiorców indywidualnych ta taryfa G jest prosta w identyfikacji, na poziomie taryfikacji, ta taryfa zostanie zamrożona. Ćwiczenie na poziomie Urzędu Regulacji Energetyki absolutnie proste w wykonaniu, pewne w zabezpieczeniu odbiorców indywidualnych. Dla pozostałych odbiorców, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa plus samorządy w bardzo szeroko ujętej działalności, czyli zarówno budynki samorządowe, jak i wodociągi, jak i kanalizacja, jak i transport publiczny, edukacja, czyli te wszystkie zadania, które samorząd wykonuje, te zadania własne, niezbędne dla mieszkańców, dla codziennego funkcjonowania, również ta sama taryfa - dodała Anna Moskwa.

Z formalności do 30 listopada będzie potrzebne złożenie oświadczeń do dostawcy przez uprawnione podmioty, to kolejny wątek poruszony przez minister Moskwę.

Oczywiście ta lista, którą państwo dobrze znacie podmiotów, które wspieramy w cieple, wspieramy w gazie, szkoły, szpitale, uczelnie, żłobi, piecza zastępcza, spółdzielnie socjalne i wszystkie inne podmioty, które pracują z osobami wrażliwymi, z osobami niepełnosprawnymi, również ta obniżona stawka 785. Jedna rzecz po stronie formalności, która będzie potrzebna na poziomie każdego z tych podmiotów, do 30 listopada złożenie oświadczenia. Wzory oświadczeń są już gotowe wraz z ustawą do swojego dostawcy energii, że jest się takim podmiotem.

Głównym źródłem finansowania wsparcia będą przychody wytwórców energii, wyjaśniła Anna Moskwa.

Głównym źródłem finansowania tego wsparcia będzie źródło w postaci przychodów wytwórców energii. Na określonych poziomach w zależności od źródła te przychody będą na bieżąco przekazywane do zarządcy rozliczeń, tak, żeby te dwa instrumenty mogły się bilansować, oczywiście z uwzględnieniem tych niezbędnych kosztów, które spółki ponoszą, zaznaczyła.


Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców – informuje minister Moskwa.


Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

▪ gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitu, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, czyli 2 tys. kWh – do 31 grudnia 2023 r.;

▪ podmiotami użyteczności publicznej – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii;

▪ małych i średnich przedsiębiorców – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii takiego podmiotu.


„Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności” – podkreśla minister Anna Moskwa.Będą to m.in.:

▪ podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,

▪ podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,

▪ podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

▪ ochotnicze straże pożarne,

▪ kościoły i inne związki wyznaniowe,

▪ placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

▪ rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,

▪ centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, 

▪ jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

▪ noclegownie i ogrzewalnie.


Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, poinformowała, że do 30 listopada podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf.

To rewolucyjne rozwiązanie. Do tej pory w żadnym państwie UE nie zostały wprowadzone taryfy dla MŚP. To rozwiązanie, które w pełni odpowiada na oczekiwania przedsiębiorców, jak i organizacji ich zrzeszających. Ma ono powszechny charakter. Zapewni stabilizację, pozwoli utrzymać rentowność i zdolności produkcyjne w firmach, ochroni miejsca pracy i wzmocni naszą gospodarkę – dodał z kolei minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Biorąc pod uwagę inne rozwiązania, Polska proponuje najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia dla gospodarki, chroniący przed kryzysem energetycznym – wskazuje szef MRiT.
Tak Polska i Europa przechodzi w tryb efektywności energetycznej

Poszczególne kraje Unii Europejskiej wdrażają programy oszczędzania energii

Polska

⚡ Ograniczenia w podświetleniu budynków, zalecenia dla szkół, by np. nie otwierać okien gdy włączone są kaloryfery czy gasić światło w pomieszczeniach, gdy w środku nikogo nie ma - to niektóre metody na oszczędzanie energii w Białymstoku. Miasto rozważa, czy nie wyłączyć zimą co trzeciej latarni.

⚡ W związku z drastycznym wzrostem kosztów energii elektrycznej, Urząd Gminy Nowy Targ podjął decyzję o wyłączaniu oświetlenia ulicznego w godzinach od 22 do 5. Rachunki wzrosły o 700 proc.

⚡ Łódzka Szkoła Filmowa odwołuje zajęcia i ucieka z kosztów energii elektr. Przestój razem z przerwą świąteczną potrwa do końca stycznia. Od 400 do 500 tysięcy zł oszczędności

⚡ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie do końca pierwszego semestru roku akademickiego 2022/2023 zamyka uczelniany basen. Decyzję tłumaczy wzrostem kosztów energii i utrzymania obiektów przy braku adekwatnego zwiększenia finansowania

⚡ Wójt Nowin (pow. kielecki) ogłosił, że wszystkim kierownikom polecił ograniczać zużycie światła, tam, gdzie jest to możliwe. W urzędzie gminy na korytarzach włączone jest 30 proc. oświetlenia. Oprócz tego w tym roku na pewno nie uruchomi się ozdób świątecznych, nie będzie się dodatkowo podświetlać budynków. Ponadto Nowiny zamierzają na zimę zamknąć gminną pływalnię.

⚡ Burmistrz Jędrzejowa zapowiada ograniczenia wykorzystania energii elektrycznej poprzez np. wyłączanie iluminacji budynków, oświetlenia nocnego np. w Parku Miejskim przy ul. Barbary. Miasto analizuje, jakie oszczędności przynosiłoby wyłączanie w godzinach nocnych, od 23 do 4, oświetlenia ulicznego. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.  

⚡ Samorząd Chęcin podjął decyzję, że oświetlenie na ulicach włączane jest o godzinę później i wyłączane o godzinie 1 w nocy. Spotkało się to ze zrozumieniem mieszkańców. Gmina ograniczy również podświetlenie budynków miejskich oraz iluminacji m.in. chęcińskiego zamku. 

⚡ Bank Millennium w okresie jesienno-zimowym po godzinach pracy wyłączy tablice świetlne w swoich oddziałach oraz biurach w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.

⚡ W tym roku w Gdyni nie odbędzie się jarmark świąteczny, nie odbędzie się też miejska impreza z okazji sylwestra – zapadły decyzje o najpotrzebniejszych oszczędnościach, które wymusza obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna.Czechy 

⚡ Kancelaria czeskiego premiera chce ograniczyć zużycie energii poprzez obniżenie temperatury lub zminimalizowanie oświetlenia.Skandynawia

⚡ Iluminacja pylonów mostu nad cieśniną Sund, łączącego Danię ze Szwecją, zostanie wyłączona z powodu oszczędności. Nocą między godz. 1 a godz. 5 zgasną także światła na autostradzieBelgia 

⚡ Król Filip I nakazał zaprzestania oświetlania w nocy fasady pałacu królewskiego w Brukseli, a personel został poproszony o wyłączanie światła wewnątrz budynku, kiedy tylko jest to możliwe. Rządowa agencja, która zarządza pałacem, planuje wymianę okien na energooszczędne, także instalację paneli słonecznychNiemcy

⚡ Pierwsza sieć supermarketów na terenie Niemiec ogranicza godziny otwarcia.Tegut to sieć sklepów założona w 1947 roku na terenie Hesji. Obecnie w firmie pracuje około 7700 pracowników, a wielkość sprzedaży w 2021 roku wyniosła 1,25 mld euro. Dyrektor zarządzający postanowił, że sklepy tej firmy będą zamykane o godzinie 20:00 tak jak dzieje się to na terenie Bawarii. W innych krajach związkowych, na przykład Nadrenii Północnej-Westfalii, supermarkety mogą być otwarte nawet do północy. Kryzys energetyczny zmusza jednak firmę do wcześniejszego zamykania swoich sklepów. 

⚡ Od początku września w Niemczach wprowadzono przepisy, na podstawie których temperatura w miejscu pracy nie powinna przekraczać 19°C, sprzedawcy muszą mieć zamknięte drzwi w sklepach, a reklamy nie powinny świecić się w nocy. Zakazana jest również zewnętrzna iluminacja budynków użyteczności publicznej w godzinach nocnych. Do tego w budynkach takich powinno zrezygnować się z ogrzewania korytarzy, dużych hal i pomieszczeń technicznych, a nawet ciepłej wody w kranach. Z kolei właściciele prywatnych basenów mają zakaz wykorzystywania do podgrzewania wody gazu i prądu. W obu przypadkach wprowadzono wyjątki, dotyczące m.in. basenów rehabilitacyjnych i hotelowych oraz takich budynków jak szpitale czy domy opieki.  

⚡ W Berlinie już od jakiegoś czasu zrezygnowano z podświetlania ok. 200 obiektów, w tym m.in. takich zabytków jak Brama Brandenburska czy wieża telewizyjna na Alexanderplatz. W przybliżeniu ich iluminacja pochłaniała tyle energii, ile rocznie zużywa 150 jednoosobowych gospodarstw domowych.  Można więc to uznać za działanie symboliczne, które ma wysyłać wyraźny sygnał do społeczeństwa. 

⚡ W Bochum środki oszczędnościowe w następstwie kryzysu energetycznego wpłynęły również na rynek usług pogrzebowych. Burmistrz ogłosił, że zamiast 2 pieców miejscowe krematorium będzie miało teraz tylko jeden, ale będzie on czynny 24h.Hiszpania

⚡ W Hiszpanii w pierwszym tygodniu obowiązywania nowych zasad zmniejszono zużycie energii o 6%. Jeszcze w wakacje wszedł w życie dekret, na podstawie którego firmy muszą utrzymywać temperaturę w budynkach na poziomie nie niższym niż 27°C, co miało pomóc w ograniczeniu wykorzystania klimatyzacji. Z tego samego powodu od października obiekty handlowe posiadające klimatyzację będą musiały być wyposażone w automatycznie zamykane drzwi, a od godz. 22 witryny sklepowe i budynki użyteczności publicznej mają być ściemniane. 

⚡Zimą w Hiszpanii, tak samo jak w Niemczech, temperatura w miejscach pracy i budynkach użyteczności publicznej ma być ograniczona do 19°C. Na podobne rozwiązania zdecydowały się też m.in. Grecja i Włochy. W tym drugim kraju sezon grzewczy skrócono też o 15 dni, a swoją cegiełkę postanowiła dorzucić m.in. piłkarska Serie A – reflektory mają działać o 25% krócej niż dotychczas. Francja 

⚡ Do tego samego szykuje się Francja, która za pozostawienie otwartych drzwi przy włączonej klimatyzacji bądź ogrzewaniu chce wprowadzić mandaty w wysokości do 750 euro. Wydaje się to drastyczne, ale urzędnicy wyjaśniają, że pozostawianie otwartych drzwi w takim przypadku powoduje zwiększenie zużycia energii nawet o 20% – a w czasach kryzysu na takie marnotrawstwo pozwolić sobie nie można. Dodatkowo do października francuskie supermarkety mają zmniejszyć oświetlenie powierzchni handlowych o 30% i obniżyć temperaturę w zakupowych godzinach szczytu do 17°C (bo duża liczba ludzi „podniesie” nieco temperaturę przez samą swoją obecność). Szwecja 

⚡ Szwecja idzie w kierunku wsparcia długofalowych działań, a na wsparcie gospodarstw domowych i firm zmniejszających zużycie energii (docieplanie budynków, wymiana okien i drzwi, montaż pomp ciepła itp.) przeznaczy równowartość blisko 30 mld zł. 

⚡ W ramach oszczędzania prądu wszystkie publiczne budynki (poza szpitalami, domami spokojnej starości i przedszkolami) obniżają temperaturę wewnątrz pomieszczeń do 19°C. Zachęca się do tego też właścicieli nieruchomości prywatnych.Węgry 

⚡ Węgierski rząd nakazał instytucjom państwowym zmniejszenie zużycia gazu o 25 proc. w ramach programu oszczędzania energii. Temperatura ogrzewania w budynkach administracji publicznej będzie zmniejszona do 18 stopni Celsjusza, ale ograniczenia nie dotkną szpitali i instytucji opieki społecznej.Finlandia 

⚡ Finlandia stawia zaś przede wszystkim na kampanię społeczną, zachęcając obywateli do wolniejszej jazdy, przykręcania grzejników, brania krótszych prysznicy, a nawet rezygnacji z gadżetów elektronicznych na rzecz… książki i latarki. „Odporność na zimno my Finowie mamy zakorzenioną. Nasze niemowlaki drzemią na mrozie, a sami relaksujemy się w przeręblach i na śniegu. Cokolwiek by się nie stało – zimny prysznic czy mroźny powiew ze wschodu nie zabierze naszej energii” – przekonują urzędnicy w ramach kampanii „Parę stopni niżej”. I liczą, że do kampanii przyłączy się nawet trzy czwarte Finów. 


Grecja

⚡ Grecki rząd ogłosił już w czerwcu środki mające na celu ograniczenie zużycia energii w sektorze publicznym o 10 proc. Władze będą oferować zachęty finansowe organizacjom oszczędzającym energię, a także stworzą cyfrowy system monitorowania zużycia energii. Przewidywane środki obejmują kontrole temperatury w budynkach, wyłączanie świateł i komputerów w nocy i zmiany w oświetleniu ulic.Dania

⚡ Rząd Danii ogłosił program ograniczenia zużycia energii. W ramach oszczędności od 1 października w budynkach użyteczności publicznej temperatura ma zostać obniżona do 19 stopni Celsjusza poza szkołami, szpitalami i domami opieki. Do tej pory w urzędach panowała temperatura w granicach 21-23 stopni. Rząd zlecił również kampanię zachęcającą Duńczyków do oszczędzania energii, na przykład poprzez uszczelnianie okien oraz korzystanie z prądu poza godzinami szczytu.


Holandia 

⚡Ze względu na wysokie ceny gazu, coraz więcej Holendrów zamierza ogrzewać mieszkania przy pomocy turystycznych lamp naftowych. Lampy w zasadzie zniknęły z półek sklepowych i stały się w ostatnich dniach najbardziej poszukiwanym towarem


Szwajcaria

⚡ Również nienależąca do UE Szwajcaria zwróci się do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw z apelem o m.in. obniżanie temperatury ogrzewania w pomieszczeniach zimą w celu zmniejszenia zużycia gazu o 15 proc.Wielka Brytania

⚡ Temat efektywności na stałe zagościł w brytyjskiej prasie. Wśród najczęściej powtarzanych sugestii i rekomendacji są m.in.

- przejście na żarówki LED

- odłączanie z kontaktów ładowarek smartfonów i laptopów po zakończeniu ładowania urządzenia

- krótki i szybki prysznic zamiast zapełniania wanny wodą na długą kąpiel

- wyłączanie ogrzewania przed wyjściem z domuOszczędza też świat ale z innych powodów

Przedłużająca się fala ekstremalnych upałów, a co za tym idzie wysokie zapotrzebowanie na prąd, zrodziło apele, żeby mieszkańcy Kalifornii nie ładowali swych pojazdów elektrycznych. Wystąpiły o to zakłady energetyczne.

Paradoksalnie wezwania o dobrowolne oszczędzanie prądu pojawiły wkrótce po ubiegłotygodniowej zapowiedzi władz stanowych, że od 2035 roku w całym stanie będzie obowiązywał całkowity zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi.

"Trzy najważniejsze działania związane z oszczędzaniem energii to ustawienie termostatów klimatyzacji na 78 stopni Fahrenheita (25.5 Celsjusza) lub wyższej, unikanie używania urządzeń zużywających dużo prądu a także ładowania pojazdów elektrycznych oraz wyłączanie niepotrzebnych świateł" - oznajmiło Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Publicznej (APPA).

Wezwania dotyczy zwłaszcza godzin wieczornych, kiedy ludzie wracają do domów i ładują samochody w czasie, gdy zapotrzebowanie na energię jest najwyższe.

"Jeśli pozostawimy to bez kontroli (…) obciążenie sieci potencjalnie przewyższy obecną jej zdolność do zaspokojenia popytu" – argumentowali naukowcy z uniwersytetu Cornell.

Kalifornia ma najwięcej w Stanach Zjednoczonych samochodów elektrycznych z ponad 1,1 mln zarejestrowanych pojazdów. Stanowi to 43 proc. krajowych pojazdów tego typu.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że w całym stanie działa obecnie tylko 80 tys. publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to o wiele za mało, by zaspokoić potrzeby. Szacowane one są na 1,2 mln takich stacji do 2030 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna oficjalnie otwiera swoją siedzibę w Lublinie

PGE Polska Grupa Energetyczna przeniosła siedzibę z Warszawy do Lublina  

W poniedziałek, 26 września 2022 roku, miało miejsce uroczyste otwarcie lubelskiej siedziby PGE.

Przeniesienie siedziby PGE do Lublina wiąże się z korzyściami nie tylko dla samej spółki, ale też dla miasta i województwa. Lokalne samorządy zyskają dodatkowe dochody z podatku CIT płaconego przez spółkę oraz z podatku PIT odprowadzanego przez zatrudnionych w Lublinie pracowników.

Realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Wdrożyliśmy szereg programów rządowych, by niwelować przepaści rozwojowe w całej Polsce. Teraz przenosimy siedzibę główną Grupy PGE do Lublina. To impuls rozwojowy dla regionu, lokalne samorządy zyskają dodatkowe dochody z podatku CIT, a mieszkańcy nowe miejsca pracy. To przełomowy krok, który, mam nadzieję, będzie stanowił dobry przykład dla innych firm decydujących się na decentralizację zarządzania i przeniesienie części kompetencji z Warszawy do miast w całej Polsce – przekazał w liście skierowanym
do uczestników wydarzenia, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Lublin to prężny i dobrze skomunikowany ośrodek biznesowo-edukacyjny i jeden z największych i najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce z ważnymi uczelniami na czele z Uniwersytetem Lubelskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Politechniką Lubelską. 

Lokalizacja w Lublinie to znakomita decyzja PGE, ponieważ Lublin, jako ośrodek akademicki, zapewnia dobrze wyszkoloną, zmotywowaną i wysoko wykwalifikowaną kadrę. Pomysł, aby tu zlokalizować siedzibę i centrum wiedzy i rozwoju jest z jednej strony docenieniem tego potencjału, a z drugiej strony jestem przekonany, że w tym miejscu, w Lublinie, gdzie PGE ma swoją infrastrukturę, przede wszystkim PGE Dystrybucja ale także PGE Energia Ciepła – Oddział Elektrociepłownia Lublin, a także Oddział Obrotu, że w tym miejscu będzie wykorzystany potencjał Lublina akademickiego, aby wypracowywać nowe koncepcje, opracowywać strategię dot. kierunków transformacji, projektów inwestycyjnych czy wyłączenia aktywów wytwórczych do odrębnego podmiotu – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Artur Soboń.

22 lutego br. Rada Nadzorcza PGE S.A. wyraziła zgodę na zmianę siedziby spółki, a następnie decyzja ta została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 1 lipca br. nowa siedziba została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Również w 2022 roku PGE uruchomiła w Lublinie Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE, w skład którego wchodzą Biuro Rozwoju, Projektów i Doradztwa HR PGE odpowiedzialne za rozwój obszaru szkoleniowego i rekrutacyjnego na bazie najlepszych praktyk i doświadczeń przygotowując i prowadząc rozwój pracowników i ich kompetencji, oraz Biuro Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych odpowiedzialne zakreowanie polityki bezpieczeństwa, w tym BHP i kapitalizację wiedzy z doświadczeń w obszarze procesów przemysłowych, w tym zakłóceń i incydentów BHP.

Decyzja o przeniesieniu siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej z Warszawy do Lublina to element realizowanej przez zarząd Grupy strategii zrównoważonego rozwoju, dywersyfikacji geograficznej oraz przenoszenia funkcji decyzyjnych do regionów i przenoszenia działalności bliżej naszych klientów. Została podjęta po wnikliwych analizach obejmujących warunki biznesowe, ale też potencjał rynku pracy i edukacji w mieście, a także w całym regionie – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Nowa siedziba PGE Polskiej Grupy Energetycznej znajduje się w nowoczesnym biurowcu przy al. Kraśnickiej. Na początek będzie w niej pracowało około 180 osób. Część pracowników będzie realizowało swoje zadania zarówno w siedzibie spółki w Lublinie, jak i w innych  biurach spółki. 

PGE Polska Grupa Energetyczna od lat jest silnie obecna w Lublinie. Swoją siedzibę mają tutaj działająca w całej Polsce spółka PGE Dystrybucja, lubelski oddział spółki PGE Obrót oraz Elektrociepłownia Lublin, należąca do spółki PGE Energia Ciepła. Grupa PGE jest ponadto partnerem Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, mecenasem lubelskiego Muzeum Narodowego, a także sponsorem drużyn juniorskich piłkarek ręcznych MKS Lublin i PGE Młode Perły.