PL EN DE
Elektrownie szczytowo-pompowe PGE z koncesją na magazynowanie energii

Cztery elektrownie szczytowo-pompowe PGE Energia Odnawialna jako pierwsze w Polsce uzyskały od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesję na magazynowanie energii elektrycznej

Elektrownie Żarnowiec, Solina, Porąbka-Żar i Dychów, podobnie jak inne magazyny energii,  korzystały do tej pory z koncesji na wytwarzanie energii. Wynikało to z braku zdefiniowania w naszym systemie prawnym działalności magazynowania energii elektrycznej. W zależności od sytuacji, tego typu obiekty traktowane były jako wytwórcy (wprowadzający energię elektryczną do sieci) lub odbiorcy końcowi (pobierający energię). W konsekwencji na magazyny naliczane były pełne opłaty przesyłowe oraz dystrybucyjne. Co więcej, dotyczyło to również energii, która po zmagazynowaniu była dostarczana odbiorcom. Od niej ponownie była pobierana opłata za przesył i dystrybucję. 

Przełom wprowadziła nowelizacja Prawa Energetycznego z ubiegłego roku, która stworzyła prawne podstawy do rozwoju magazynów energii w Polsce. Kluczową zmianą było wprowadzenie do ustawodawstwa definicji magazynu energii i magazynowania energii. Dodatkowo magazynowanie energii zostało objętą osobną koncesją z wyznaczonym progiem mocowym na poziomie 10 MW.

Co ważne, za magazyny energii zostały uznane także elektrownie szczytowo-pompowe. To obecnie najbardziej wydajne tego typu obiekty. W Polsce największy z nich o mocy 710 MW – należący do PGE Energia Odnawialna - znajduje się w Żarnowcu. 

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem energetycznym, magazyny energii elektrycznej są rozliczane wyłącznie za energię zużytą podczas procesu magazynowania. Oznacza to, że ponoszone przez nie opłaty są ustalane na podstawie ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci. W praktyce oznacza to, że im magazyn jest bardziej wydajny, tym ponosi mniejsze opłaty. Dla elektrowni szczytowo-pompowych PGE obniżki te sięgają ponad 70 proc.

Elektrownie szczytowo-pompowe zbudowane są pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi – górnym i dolnym. W okresie niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną np. w nocy lub latem woda pompowana jest ze zbiornika dolnego do górnego. W godzinach szczytu następuje odwrócenie procesu.

Główną zaletą elektrowni szczytowo-pompowych jest wyrównywanie bilansu mocy w systemie elektroenergetycznym. Jest to o tyle ważne, że nie można precyzyjnie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na moc odbiorców, ani jaka będzie rzeczywista produkcja energii przez wytwórców. Co istotne, tego typu elektrownie są w stanie błyskawicznie – w ciągu 2-3 minut – reagować na nagłe zmiany w KSE. Potrafią odebrać moc z systemu w czasie jej nadpodaży oraz dostarczyć ją w czasie zwiększonego zapotrzebowania.

Rozwój magazynów energii jest konieczny m.in. ze względu na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, szczególnie takich jak fotowoltaika. Nie są one źródłami o stałej dyspozycyjności, czyli ich produkcja jest całkowicie zależna od zmiennych warunków atmosferycznych. Dodatkowo ich największa generacja nie zawsze pokrywa się z godzinami maksymalnego zapotrzebowania. Magazyny mogą dostarczyć zmagazynowaną wcześniej „zieloną energię” w godzinach kiedy jest ona najbardziej potrzebna odbiorcom.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.

Energa-Operator i 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej będą ze sobą współdziałać

Energa Operator oraz 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zawarły porozumienie o współpracy. Żołnierze WOT wspólnie z energetykami z płockiego oddziału Spółki będą prowadzić działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w regionie

Porozumienie przewiduje m.in. stałą wymianę informacji, organizacje wspólnych cyklicznych szkoleń, a także pomoc żołnierzy WOT przy naprawie i odbudowie uszkodzonej infrastruktury elektroenergetycznej. Podobna umowa została już zawarta także między toruńskim oddziałem Energa-Operator, a 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Wsparcie, ze strony żołnierzy WOT dla energetyków, będzie niezwykle cenne, zwłaszcza w przypadku uszkodzeń sieci elektroenergetycznej i awarii masowych, jakie mogą zostać spowodowane np. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Terytorialsi współdziałali już z energetykami z płockiego oddziału Energa-Operator w podobnych sytuacjach. W lutym tego roku pomagali m.in. w usuwaniu skutków silnych wichur i przywracaniu dostaw energii elektrycznej do odbiorców w powiecie mławskim.

W listopadzie, w Ciechanowie, w ramach ćwiczeń „Przyjazna energia-22” prowadzonych przez WOT, żołnierze wspólnie z energetykami zasilili wybrane obiekty za pomocą będącej na wyposażeniu wojska,  Kontenerowej Elektrowni Polowej.

Zawarte porozumienie umożliwi nie tylko wspólne ćwiczenia, dzielenie się wiedzą, ale też m.in. wypracowanie wspólnych procedur, co pozwoli na natychmiastowe współdziałanie w kryzysowych sytuacjach.   

Podpisany dokument zakłada także możliwość wzajemnego udostępniania bazy szkoleniowej, posiadanego sprzętu i wyposażenia oraz skierowania do działań wspierających specjalistów każdej ze stron.

Od Nowego Roku na rachunkach za prąd umieszczana jest wyższa opłata kogeneracyjna

Weszło w życie rozporządzenie ministra klimatu, zgodnie z którym rośnie jedna z pozycji na rachunku za energię elektryczną gospodarstw domowych. Z 4,06 do 4,96 zł za MWh wzrasta stawki opłaty kogeneracyjnej

Mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, finansowany jest z opłaty kogeneracyjnej pobieranej od odbiorców końcowych.

Koszty funkcjonowania systemu wsparcia przeniesione są na wszystkich odbiorców energii elektrycznej proporcjonalnie do wolumenu pobieranej energii.

Stawka opłaty kogeneracyjnej rośnie o 0,90 zł, jednak wzrost ten zostanie skompensowany spadkiem stawki opłaty OZE.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłaty OZE w 2023 r. wynosi zero, podczas gdy w 2022 r. była na poziomie 0,90 zł za MWh.

Od 1 stycznia wszedł w życie obowiązek oszczędzania prądu w jednostkach sektora finansów publicznych

Weszły w życie przepisy ustawowe, zobowiązujące do 10 proc. oszczędności energii elektrycznej w skali całego 2023 r. przez jednostki sektora finansów publicznych. Ustawa nakazywała podobne oszczędności w grudniu 2022 r.

Nowe przepisy ustawy "o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej" zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do oszczędności energii elektrycznej.

Celem jest 10 proc. oszczędności w całym 2023 r.

Obowiązkowe zmniejszenie zużycia dotyczy zużycia w zajmowanych budynkach, przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy w danym okresie. Nie wlicza się natomiast zużycia w budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej jednostek sektora finansów publicznych, w obiektach stanowiących infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mówi ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

Za niezrealizowanie obowiązku oszczędności energii elektrycznej ustawa przewiduje kary pieniężne, które wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość kary nie może być wyższa niż 20 tys. zł.

Co słychać na budowie elektrowni w Grudziądzu

Budowa elektrowni w Grudziądzu, której oddanie do użytku planowane jest w 2025 roku, przebiega zgodnie z harmonogramem

Na ukończeniu są już prace przygotowawcze, ruszają zasadnicze prace budowlane – w najbliższym czasie wykonawca przystąpi do palowania, którego celem jest stabilizacja gruntu pod budowę fundamentów nowego bloku energetycznego. Testy akustyczne wykazały, że prace te zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Elektrownia typu CCGT w Grudziądzu będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Szacuje się, że jednostka będzie w stanie zasilić w energię elektryczną ok. miliona gospodarstw domowych.

Obecnie na terenie budowy kończone są prace przygotowawcze do zasadniczego etapu budowy. Przeprowadzono badania gruntu oraz niwelację i przygotowanie terenu. Przebudowano też należące do Energi Operatora napowietrzne linie 110kV, które po umieszczeniu w gruncie przesyłają już energię elektryczną z pobliskiej stacji elektroenergetycznej Grudziądz Węgrowo. Ten etap prac jest już zakończony, przyszedł czas na kolejny – palowanie fundamentów elektrowni.

Prace przy realizacji strategicznej dla Grupy ENERGA inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na wysoki stopień złożoności projektu wiele procesów przebiega równolegle, zarówno w Grudziądzu, na terenie budowy, jak i poza nim. W biurach projektowych w Polsce i zagranicą trwają zaawansowane prace związane z opracowaniem szczegółowej dokumentacji. Postęp w projektowaniu osiągnął już blisko 30%. Dokonywane są zamówienia kolejnych urządzeń, rozpoczyna się również ich produkcja.  Szacujemy, że podczas szczytu prac na terenie budowy będzie pracowało ponad 600 osób – mówi Marcin Małek, prezes zarządu Spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

Półtora tysiąca pali

Palowanie pod płyty fundamentowe tego typu obiektów jest standardowym działaniem wykonywanym podczas budowy elektrowni, gwarantującym późniejszą stabilność i bezpieczeństwo pracy kluczowych maszyn i urządzeń. Zadaniem pali jest przeniesienie części obciążeń ku bardziej wytrzymałym i nośnym warstwom gruntu. To ważne w przypadku masywnych obiektów, charakteryzujących się dużym skupieniem obciążeń na ograniczonej powierzchni – co będzie miało miejsce w przypadku kluczowych urządzeń bloku gazowo-parowego w Grudziądzu.

Pod obiektami głównymi elektrowni, dla zapewnienia wymaganej stabilności ich posadowienia znajdzie się ok. 1,5 tys. pali, każdy z nich o wymiarach 40x40 cm. Pale zlokalizowane będą w różnych strefach, zależnie od umiejscowienia głównych urządzeń. Ich długość będzie wahała się od 9 do 20 m. Średnia masa jednego pala to około 4,5 tony.

Harmonogram prac zakłada, że po planowanym jeszcze w grudniu rozpoczęciu, prace związane z palowaniem potrwają (z uwzględnieniem przerw) do maja 2023 roku.

Prace zgodne z obowiązującymi przepisami

W celu weryfikacji przyjętych w projekcie budowy założeń wykonawca elektrowni (konsorcjum firm: Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy Sp. z.o.o. oraz Mytilineos S.A.) przeprowadził już palowanie testowe. Na jego potrzeby wykonał, a następnie poddał szczegółowym badaniom pale testowe, które zainstalowano na terenie budowy jesienią br. Obciążenia próbne potwierdziły, że wybrane rozwiązania technologiczne spełnią wymagania stawiane fundamentom elektrowni.

Bardzo ważnym dla należącej do Energi z Grupy ORLEN spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o. było potwierdzenie podczas testowej fazy palowania, że rozpoczęty proces budowlany zgodny jest z obowiązującymi uwarunkowaniami środowiskowymi, w tym normami dotyczącymi hałasu i drgań.

W trakcie badań w fazie testowej profesjonalne urządzenia posiadające wymagane certyfikaty wzorcowania mierzyły hałas i drgania. Wyniki pomiarów przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami potwierdziły, iż realizowane przez nas prace nie powodowały przekroczeń standardów obowiązujących na mocy prawa. Aspekty te poddane zostały sprawdzeniu podczas kontroli jakie prowadzone były na terenie budowy, między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości czy naruszeń – zapewnia Dariusz Rakowski, kierownik projektu w spółce CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

Nowoczesny i niskoemisyjny blok energetyczny CCGT Grudziądz

Elektrownia w Grudziądzu jest jedną z największych oraz najnowocześniejszych tego typu inwestycji realizowanych w Polsce. Stanowi ona istotny element rozbudowy segmentu energetycznego, opartego o stabilne źródła niskoemisyjne, zgodnego ze strategią Grupy ORLEN do 2030 roku. Po wybudowaniu elektrownia charakteryzowała się będzie wysoką elastycznością pracy, co miało będzie istotne znaczenie dla wsparcia źródeł odnawialnych, tym samym stabilizacji pracy polskiego systemu elektroenergetycznego. Szacuje się, że jednostka będzie w stanie zasilić w energię elektryczną ok. miliona gospodarstw domowych. Blok gazowo-parowy w Grudziądzu odgrywać będzie istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

W grudniu 2021 roku CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zawarła z Operatorem Sieci Przesyłowych - czyli Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi - 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026. W czasie realizacji umowy, kontraktującej łącznie 518 MW, spółka może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł.

TAURON zainstaluje na południu Polski 23 tysiące LED-ów

Do trzynastu gmin na południu Polski trafi nowe oświetlenie. W sumie TAURON wymieni 23 tysiące starych lamp sodowych na nowoczesne oświetlenie typu LED. Dzięki inwestycji w nowoczesne oświetlenie, samorządy zaoszczędzą w skali roku prawie 8 tys. MWh energii elektrycznej, a do atmosfery w tym samym czasie nie trafi 5,5 tys. ton CO2.

Na prace, które mają być wykonane do końca sierpnia przyszłego roku, TAURON Nowe Technologie otrzymał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 23 tysiące LED-ów pojawi się w gminach: Pietrowice Wielkie, Murów, Olsztyn, Tarnowskie Góry, Miedźna, Łambinowice, Skoroszyce, Ogrodzieniec, Stryszawa, Przeciszów, Stryszów, Poręba i Bytom. Część z inwestycji objętych projektem została już zrealizowana w ostatnich miesiącach.

Dziś wszyscy mierzymy się ze skutkami kryzysu energetycznego – z wysokimi cenami czy niedoborem surowców energetycznych, dlatego wszelkimi sposobami szukamy możliwości oszczędzania energii. Od kilku lat modernizujemy nasz majątek oświetleniowy, sukcesywnie wymieniając lampy sodowe na nowoczesne LED-y – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Porozumienie zawarte w NFOŚiGW zakłada, że w przypadku terminowej realizacji projektów i ich właściwego rozliczenia TAURON Nowe Technologie będzie mógł liczyć na 10-procentowe umorzenie pożyczki.

W obliczu nowych wyzwań w sektorze energetycznym chcemy proces modernizacji oświetlenia zdecydowanie przyspieszyć, co pozwoli naszym samorządowym partnerom na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną. Wsparcie ze strony funduszu wydatnie nam w tym pomoże – mówi Piotr Apollo, prezes TAURON Nowe Technologie.

Nowoczesna technologia

Instalacja oświetleniowa uzbrojona w LED-y ma jeszcze jedną ważną zaletę – można nią dowolnie sterować. Jak to działa? We wczesnych godzinach wieczornych, kiedy na ulicach panuje jeszcze spory ruch, oprawy oświetleniowe korzystają z pełnej mocy. Ale późną nocą i nad ranem, kiedy aktywność pieszych i kierowców zdecydowanie spada, ich moc może zostać ograniczona o kilkadziesiąt procent. To przekłada się na dużo niższe zużycie energii elektrycznej. Podobne rozwiązania TAURON stosuje w miejskich parkach, gdzie oświetlenie podąża za ludźmi na parkowych alejkach lub w okolicach przejść dla pieszych.

Jeśli pieszy wejdzie w monitorowane przez kamery lub czujniki ruchu pole, system podniesie moc zamontowanych w rejonie przejścia opraw oświetleniowych do poziomu 100 proc. w ciągu 1 sekundy. Lampy z pełną mocą świecić będą jeszcze ok. 15 sekund po wyjściu człowieka z obserwowanej strefy, a następnie strumień świetlny oprawy zostanie zredukowany do 20 proc. i pozostanie w trybie spoczynku do chwili pojawienia się kolejnej osoby w „obserwowanej” strefie.

TAURON Nowe Technologie jest właścicielem 700 tysięcy punktów świetlnych w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Umowa podpisana przez NFOŚiGW i TAURON Nowe Technologie zakłada dofinansowanie modernizacji należącej do spółki sieci oświetleniowej w kwocie niemal 19 mln zł.

PGE ma finansowanie na 2 mld PLN z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisali umowę na finansowanie w kwocie 2,0 mld PLN, które wesprze strategiczny projekt Grupy PGE – rozwój i modernizację infrastruktury sieci dystrybucyjnej oraz jej integrację z odnawialnymi źródłami energii. Bezpośrednim beneficjentem finansowania będzie spółka PGE Dystrybucja

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne opomiarowanie, co pozwoli przystosować sieć dystrybucyjną PGE do podłączania nowopowstających odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2022-2025. Projekt jest elementem realizacji strategii Grupy PGE, której jednym z kluczowych celów jest transformacja polskiej energetyki w kierunku zeroemisyjnym. 

Współpraca PGE z EBI to dobry przykład dla wszystkich  instytucji finansowych w Polsce, jak finansować transformację energetyczną.  Pamiętajmy, że transformacja energetyki to nie tylko realizacja   celów klimatycznych, ale również zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności polskiej energetyki. Niezbędnym elementem realizacji tej strategii są inwestycje w sieć dystrybucyjną. Zapewni to sprawne i skuteczne gospodarowanie wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, a także magazynowaniem i dostarczaniem jej klientom – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Dzięki pozyskanym z EBI środkom PGE przygotuje sieć do podłączenia realizowanych i planowanych inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Przyspieszenie transformacji energetycznej jest priorytetem, dlatego EBI i Komisja Europejska powołały inicjatywę RePowerEU, mającą za zadanie uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i rozwój sektora energetycznego w UE w kierunku energetyki odnawialnej. Umowa z PGE przyspieszy transformację sektora energetycznego w Polsce. Projekty będą realizowane w województwach objętych polityką spójności UE, wzmacniając rynek pracy w tych regionach. Są to województwa: małopolskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie i mazowieckie. 

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Transformacja energetyczna jest priorytetem dla EBI  gdyż jest kluczowym celem dla Polski i całej Unii Europejskiej. Dlatego z dumą wspieramy PGE Polską Grupę Energetyczną w jej strategicznym planie modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej. Nowoczesne sieci dystrybucyjne umożliwią integrację źródeł energii odnawialnej co wzmocni dywersyfikację sektora energetycznego w Polsce. EBI, jako bank UE, dołoży wszelkich starań by Polska i Europa mogły uniezależnić się od paliw kopalnych i jak najskuteczniej przeprowadzić transformację sektora energetycznego UE.” 

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem energetycznym oraz producentem zielonej energii w Polsce, jak również krajowym liderem transformacji energetycznej. W strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz, jako jedna z pierwszych w regionie, ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. budowę największych w kraju elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Do 2030 roku mają powstać dwie morskie farmy PGE o łącznej mocy 2,5 GW oraz co najmniej 1 GW po 2030 roku. Strategicznym celem PGE jest posiadanie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii do 2040 roku.

Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje także 3 GW nowych mocy w fotowoltaice, rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW, jak również wybuduje co najmniej 800 MW magazynów energii, zwiększając możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawiając niezawodność zasilania. PGE jako pierwsza polska spółka energetyczna zobowiązała się do raportowania śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach.

Europejski Bank Inwestycyjny jest jednym z najważniejszych na świecie podmiotów finansujących działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego. W 2021 roku udział inwestycji EBI przeznaczonych na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego wzrósł do 27,6 mld EUR. Jako bank klimatu Unii Europejskiej EBI zdecydowany jest wspierać Europejski Zielony Ład, pomagać Europie w dążeniu do tego, by do 2050 roku stała się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, oraz przyczyniać się do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Promowanie spójności jest priorytetem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego od czasu jego powstania w 1958 r. W ostatnim długoterminowym budżecie Unii Europejskiej, w latach 2014-2020, Grupa EBI wsparła inwestycje o wartości około 630 mld EUR w regionach spójności, co odpowiada około 16% PKB Unii. Polska w 2021 r. była największym beneficjentem finansowania regionów spójności przez Grupę EBI – finansowanie to wyniosło 4,5 mld EUR. 23% tego finansowania zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną w Polsce.

Do końca roku aktualizacja Polityki Energetycznej Państwa

Do końca roku resort klimatu i środowiska przedstawi rządowi propozycję aktualizacji Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. Ma ona uwzględniać konsekwencje energetyczno-finansowe związane z polityką sankcyjną UE wobec Rosji. Z drugiej strony ma gwarantować stabilne warunki dotyczące transformacji energetycznej w kierunku źródeł odnawialnych

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że dokument jest przedmiotem prac na poziomie rządu, ale nie trafił jeszcze do porządku obrad Rady Ministrów.

Aktualizacja jest u nas gotowa. Mam nadzieję, że do końca roku będziemy w stanie przeprowadzić ją ścieżką legislacyjną. Przypomnę, że to jest tylko ścieżka rządowa bez prac parlamentu. To będzie tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić w tym roku. Nie będzie aktualizacji oceny oddziaływania na środowisko czy innych elementów. Pełna aktualizacja będzie miała miejsce na przełomie 2023/2024 roku - powiedziała Anna Moskwa.

Minister Anna Moskwa doprecyzowała, że aktualizacja będzie uwzględniała w krótkim okresie wzmocnienie sektora wydobycia węgla kamiennego. Podkreśliła, że krajowe źródła tego surowca nie są w stanie zaspokoić potrzeb gospodarstw domowych, wymagających węgla lepszej jakości.

To, co wychodzi nam z aktualizacji, to na pewno szybka modernizacja bloków węglowych i ona jest. Musimy też uwzględnić nowe wyzwanie, w którym jesteśmy, a więc zapotrzebowanie na węgiel odbiorców indywidualnych. W tym celu okresowe zwiększenie wydobycia jest konieczne, choć w dalszej perspektywie stawiamy na rozwój programu Czyste Powietrze - w przypadku gospodarstw indywidualnych, nielicznych szkół, szpitali - dodała minister.

Politykę Energetyczną Państwa do 2040 roku Rada Ministrów przyjęła w poprzednim roku. W obecnym kształcie zakłada ona m.in. udział źródeł odnawialnych w zużyciu energii na poziomie 23 procent do końca tej dekady. Wskaźnik ten ma wzrastać m.in. przy równoczesnej redukcji poziomu zużycia źródeł kopalnych.

Wystartowała kampania PTEZ "Liczy się ciepło"

Kampania jest odpowiedzią na diagnozę dotycząca stanu świadomości Polaków na temat oszczędzania ciepła i wpływu codziennych nawyków na wysokość rachunków za ogrzewanie

Jak wietrzyć w zimie, by nie wywietrzyć portfela? Jak ustawić meble, by nie zablokować przepływu ciepła z grzejników? Jaka temperatura kaloryfera daje oszczędności widoczne w rachunkach za ciepło?

To tylko niektóre z pytań, które padły podczas konferencji inaugurującej kampanię „Liczy się ciepło” Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, która odbyła się 6 grudnia w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki badania dotyczącego stanu wiedzy Polaków na temat gospodarowania ciepłem zebrane w raporcie o tym samym tytule: „Liczy się ciepło”.

Kampania jest odpowiedzią na diagnozę dotycząca stanu świadomości Polaków na temat oszczędzania ciepła i wpływu codziennych nawyków na wysokość rachunków za ogrzewanie. Głównym celem kampanii „Liczy się ciepło” jest zachęcenie Polaków do optymalnego gospodarowania ciepłem w mieszkaniach.  PTEZ wychodzi z inicjatywą i wspiera zmianę codziennych nawyków poprzez dostarczenie praktycznych wskazówek, jak dbać o ciepło w mieszkaniu, by zachować komfort i zadbać o ekonomię.

Co Polacy wiedzą o ogrzewaniu? 

Spotkanie dla mediów i ekspertów zaaranżowane zostało w jednym z warszawskich mieszkań ogrzewanych ciepłem systemowym. Uczestnicy konferencji mogli w praktyce analizować, jakich błędów należy unikać, a jakie nawyki warto pielęgnować, by odczuć korzyści finansowe bez rezygnacji z codziennego komfortu. 

Kampania „Liczy się ciepło” ma być źródłem porad dla całych rodzin, jak oszczędzać ciepło w sezonie grzewczym. Chcemy zwiększyć świadomość Polaków w kwestii zagrożeń dla zdrowia wynikających z przegrzewania nieruchomości. Pragniemy zwrócić także uwagę na korzyści wynikające ze zmniejszenia zużycia ciepła dla budżetów domowych, czy kondycji finansowej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Stoimy w obliczu wyzwania, jakim jest skuteczna transformacja energetyczna naszego kraju i rodzimej gospodarki. Nie będzie ona możliwa bez wsparcia każdej i każdego z nas. Kluczem jest racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i ciepła - dodał Dąbrowski.

Sercem kampanii jest strona internetowa www.liczysiecieplo.pl stanowiąca kompendium wiedzy poradniczej dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych. Kampanię wspierają kreatywne spoty wideo oraz intensywna promocja w Internecie i w mediach tradycyjnych. W kształtowaniu właściwych nawyków pomagają bohaterowie kampanii – Iza i Marek Ciepłopolscy. Warto wybrać się na wirtualny spacer po ich mieszkaniu i przekonać się, jak oszczędzać ciepło.

Nie tylko porady dla mieszkańców

Inicjatywa „Liczy się ciepło” zwraca także uwagę na znaczenie ekologii i wpływ oszczędzania ciepła na środowisko. Jednym z elementów projektu jest kampania edukacyjna dotycząca rządowych programów dotacyjnych wspierających termomodernizację budynków i wymianę źródeł ciepła.

W tym aspekcie PTEZ współpracuje z Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska. 

Ponadto w ramach kampanii zaplanowano webinar dla zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości prywatnych, na którym będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie oszczędzać ciepło i zmniejszać jego zużycie. W styczniu odbędą się dodatkowo cztery regionalne spotkania w różnych częściach Polski na temat termomodernizacji budynków i dofinansowania wymiany źródeł ciepła. 

Chcemy zachęcić do inwestycji w termomodernizację, pokazując korzyści dla domowego budżetu płynące z realizacji tego rodzaju projektów – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Nasze działania mogą pomóc we wzmocnieniu bezpieczeństwa finansowego wspólnot i spółdzielni, przy jednoczesnej zachęcie do korzystania z programów dotacyjnych wspierających transformację energetyczną Polski - dodał prezes PTEZ. 

Patronami honorowymi kampanii są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska.

„Liczy się ciepło” wspiera kampanię „Liczy się energia” organizowaną przez Polski Komitet Energii Elektrycznej.


Co wiemy o PTEZ

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od ponad 30 lat wspiera i integruje branżę wytwórców ciepła i energii elektrycznej. Organizacja działa na rzecz rozwoju elektrociepłownictwa w Polsce i tworzy przyjazne otoczenie dla funkcjonowania energetyki i ciepłownictwa w naszym kraju. PTEZ promuje efektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Organizacja działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, wspierając rozwój kogeneracji. PTEZ towarzyszy polskim przedsiębiorstwom w procesie transformacji energetycznej.