PL EN DE
PGE Energetyka Kolejowa zmodernizuje sieć trakcyjną Kolei Mazowieckich

PGE Energetyka Kolejowa, spółka z Grupy PGE, podpisała umowę z Kolejami Mazowieckimi na modernizację sieci trakcyjnej na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Tłuszcz. Prace budowlane o łącznej wartości 2,3 mln zł netto zrealizuje Zakład Mazowiecki PGE EK jeszcze przed zakończeniem 2023 r.


Jak czytamy w komunikacie prasowym, podpisana przez PGE Energetyka Kolejowa i Koleje Mazowieckie umowa przewiduje przebudowę sieci trakcyjnej w grupie torów 201-204 oraz montaż fundamentów i konstrukcji w torach 31-43 na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Tłuszcz.

W ramach prac zostaną wymienione wyeksploatowane przewody jezdne i liny nośne, a także izolatory sekcyjne i osprzęt. Powstaną także nowe konstrukcje wsporcze dla grupy torów 31-34 zamontowane na fundamentach palowych.

Cieszymy się, że możemy mieć swój wkład w unowocześnianie kolei na Mazowszu. Naszym celem jest transformacja energetyczna kolei, a każde działanie modernizacyjne przekłada się docelowo na wyższy standard podróżowania pasażerów oraz pomaga chronić środowisko – powiedział Sylwester Szczensnowicz, prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa.

Sekcja w Tłuszczu jest drugą pod względem powierzchni sekcją Kolei Mazowieckich, stacjonuje tam ok. 70 pojazdów szynowych. Jest wyposażona w nowoczesny system antyoblodzeniowy i jedną z najnowocześniejszych myjni w Europie.

Jak podaje informacja prasowa, Koleje Mazowieckie są także aktywnym uczestnikiem Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, którego inicjatorem jest PGE Energetyka Kolejowa. Spółki współpracowały także nad rozwojem SENSUM – narzędzia pomagającego maszynistom prowadzić pociągi przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej.
Prezes URE publikuje regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE

Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził ustalony przez Prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE


Treść regulaminu >>>Link<<<


18 października 2023 r. Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził[1] ustalony przez Prezesa URE[2] regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE.

Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np.:
 • tryb składania ofert,
 • przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji,
 • warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji,
 • wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej (IPA),
 • sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji,
 • warunki zawieszenia dostępu do IPA.


Nowy regulamin uwzględnia również zmiany wynikające z październikowej nowelizacji ustawy o OZE[3] niezbędne do przeprowadzenia aukcji w 2023 r., a także :

 • aktualizację wymogów dotyczących okresu obowiązywania gwarancji bankowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji obowiązków aukcyjnych z 24 do 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego[4],
 • wykreślenie postanowień wprowadzonych w 2020 roku w związku z przepisami tzw. „Tarczy antykryzysowej COVID-19”.


[1] Na podstawie art. 78 ust. 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
[2] Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
[3] Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1762).
[4] Por. art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy o OZE.
Wchodzą zmiany w programie "Mój prąd"

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet programu „Mój Prąd” został zwiększony o 450 mln zł. Zatem całkowity budżet piątej edycji programu wynosi 950 mln zł. Ale to nie koniec nowości. Ci, którzy otrzymali już dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych z innych źródeł publicznych – np. z programu „Czyste Powietrze” czy programów gminnych – od 20 października br. mogą też ubiegać się o pieniądze z „Mojego Prądu” na dodatkowe urządzenia, które współpracują z fotowoltaiką

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i naszych potencjalnych beneficjentów. Budżet „Mojego Prądu” zwiększyliśmy o 450 mln zł, czyli w sumie – w całym programie, który realizowany jest od roku 2019 – przeznaczamy już ponad 3 mld zł na rozwój fotowoltaiki w Polsce” – mówi Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Poszerzyliśmy też krąg potencjalnych wnioskodawców o tych, którzy dotychczas korzystając z innych dofinansowań na fotowoltaikę, nie mogli już uzyskać wsparcia z NFOŚiGW w ramach „Mojego Prądu”. Teraz mogą wnioskować o dotacje na urządzenia dodatkowe: magazyny energii lub ciepła, pompy ciepła , systemy EMS/HEMS, kolektory słoneczne. Nowy wniosek o dofinansowanie, uwzględniający te zmiany, dostępny będzie od 20 października 2023 r. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW” – dodaje Paweł Mirowski.

Obecne rozdanie w „Moim Prądzie”

Trwający nabór wniosków w „Moim Prądzie” rozpoczął się w kwietniu tego roku i powinien zakończyć się 22 grudnia 2023 r. lub wcześniej – po wyczerpaniu alokacji. Budżet programu zasilany jest środkami unijnymi, w tym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, planowana jest też refundacja ze środków FEnIKS 2021-2027.

Beneficjentami „Mojego Prądu” są osoby fizyczne, będące stroną umowy kompleksowej /umowy sprzedaży regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Główny warunek ubiegania się o dofinansowanie to przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej i rozliczanie się w systemie net-billing.

Wnioskodawcy mogą liczyć na dotacje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona i opłacona od 1 lutego 2020 r. Jeżeli wniosek o dofinansowanie obejmuje swoim zakresem tylko mikroinstalację PV będzie to kwota do 6 tys. zł. Na dodatkowe urządzenia można dostać odpowiednio: do 16 tys. zł na magazyn energii, do 5 tys. zł na magazyn ciepła oraz nawet do 28,5 tys. zł na urządzenie grzewcze (kwota waha się w zależności od rodzaju pompy ciepła, najwyżej dofinansowywane są te o podwyższonej klasie efektywności energetycznej), do 3 tys. zł na systemem zarządzania energią (EMS lub HEMS), a ponadto do 3,5 tys. zł na kolektory słoneczne. Maksymalna dotacja w „Moim Prądzie” może wynieść nawet do 58 tys. zł (mikroinstalacja PV oraz wszystkie elementy dodatkowe). Dla tych, którzy zdecydują się na instalację urządzeń dodatkowych, NFOŚiGW przewidział dodatkowy bonus, otrzymają oni na mikroinstalację nie 6 tys. zł a 7 tys. zł.

Nowa szansa od 20 października

Nowością w trwającym naborze wniosków w „Moim Prądzie” jest poszerzenie kręgu odbiorców dofinansowania. Zmiana dotyczy osób, które otrzymały już dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych, m.in. z programów „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze” lub z programów organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku od 20 października 2023 r. w „Moim Prądzie” otwierają się drzwi do dofinansowania na urządzenia dodatkowe w tej samej wysokości, co dla dotychczasowych wnioskodawców programu, czyli

 • prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do 31 marca 2022 r., czyli w systemie net-metering, ale zmienili system rozliczania na tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe), obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. – mogą ubiegać się, poza dotacjami na urządzenia dodatkowe, o pieniądze na mikroinstalację PV (do 3 tys. zł),

prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia od 1 kwietnia 2022 r. (w okresie obwiązywania nowego systemu rozliczeń, tzw. net-billingu) i nie przysługuje im dofinansowanie do mikroinstalacji PV, mogą teraz starać się o dotacje na urządzenia dodatkowe.
Program zasilany jest środkami unijnymi, w tym z POIiŚ 2014-2020, planowana jest też refundacja z FEnIKS 2021-2027.

PGE i NFOŚiGW podpisały umowę o dofinansowanie wymiany tradycyjnych domowych liczników na liczniki inteligentne

PGE Dystrybucja, Spółka z Grupy PGE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o dofinansowanie realizowanej przez PGE wymiany tradycyjnych liczników na cyfrowe Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO)


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyznał dotację w wysokości 84 mln złotych na projekt wymiany urządzeń pomiarowych na Liczniki Zdalnego Odczytu, co pozwoli pokryć 58 proc. z 144 mln złotych kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, z Programu „Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna”.

W ramach pozyskanych środków PGE Dystrybucja planuje zamontowanie ponad 365 tys. LZO u odbiorców końcowych w podziale na 151 tys. liczników jednofazowych oraz blisko 214 tys. liczników trójfazowych.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w terminie wrzesień 2023 – marzec 2024 r.

Pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW na realizowany w PGE program wymiany liczników u wszystkich klientów na nowe, cyfrowe urządzenia dowodzi skuteczności współpracy obu instytucji. Instalacja inteligentnych liczników przyniesie korzyści odbiorcom, umożliwiając im bieżącą kontrolę zużycia energii elektrycznej, dzięki czemu będą mogli zdalnie wybierać taryfę optymalną dla swoich potrzeb - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Cyfryzacja sieci dystrybucyjnej, w tym instalacja Liczników Zdalnego Odczytu pozwoli na ocenę w czasie rzeczywistym parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i szybką identyfikację ewentualnych awarii. Poprawi to bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Zdalny pomiar to przede wszystkim wygoda dla odbiorców, jak również jeden z elementów transformacji energetycznej. Liczniki Zdalnego Odczytu są częścią inteligentnego systemu opomiarowania, tzw. Smart meteringu. Poza zdalnym pomiarem w czasie rzeczywistym, eliminującym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych, pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie i lepsze zarządzanie zużyciem energii. Dzisiejsza umowa to solidne wsparcie elektroenergetyki, bo 84 mln złotych trafi do spółki PGE. Dzięki tej umowie ograniczona zostanie emisja szkodliwych pyłów, a także zaoszczędzona energia elektryczna – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymiana liczników ma na celu poprawę jakości obsługi klientów PGE Dystrybucja. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, możliwy będzie wgląd do szczegółowych danych o własnym zużyciu energii  – podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Liczniki Zdalnego Odczytu umożliwiają m.in. kontrolę bieżącego zużycia energii w okresach godzinowych. Ponadto możliwe będzie rozliczanie się za rzeczywiste zużycie energii, zamiast opłaty prognozowanych rachunków – dodaje Jarosław Kwasek.

Zgodnie z harmonogramem wymiany tradycyjnych urządzeń pomiarowych na Liczniki Zdalnego Odczytu przyjętym przez PGE Dystrybucja do lipca 2031 r. nowoczesne liczniki pojawią się u wszystkich klientów spółki. Większość instalacji będzie powiązana z tzw. wymianami legalizacyjnymi liczników wykonywanymi w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności.

Praca w październiku 2023, kto teraz zatrudnia, najnowsze ogłoszenia

Praca w energetyce ▪ Nowe oferty ▪ Poszukiwani pracownicy

W portalu CIRE sprawdzamy najnowsze ogłoszenia opublikowane przez działy HR najważniejszych spółek.


▪  Praca w Warszawie

Stanowiska do obsadzenia w E.ON Polska
▪  Praca w Trójmieście 

Energa Wytwarzanie S.A. poszukuje Kierownika Wydziału Sieci i Systemów Technologicznych
Miejsce pracy: Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Stanowisko: Ekspert w Departamencie Transformacji Energetycznej
Data składania CV: do 19 października
▪  Zatrudnienie w spółkach Grupy Veolia

Wolne stanowiska w różnych regionach Polski
Miejsce pracy: Instytut WiseEuropa
Stanowisko: Ekspert / ekspertka w obszarze energetyki i klimatu
Data składania CV: do 26 października

▪ Praca w branży offshore wind, oferty SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

Commercial Sales Manager [Warszawa]

Project Risk Manager [Gdańsk]
Miejsce pracy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Stanowisko: Ekspert ds. Finansowania (podstawowy obszar: energetyka i infrastruktura)
Data składania CV: do 28 października
▪  PGE Polska Grupa Energetyczna poszukuje

Ekspert ds. projektów offshore [Warszawa]
Miejsce pracy: Agencja Rozwoju Przemysłu
Stanowisko: Ekspert ds. efektywności energetycznej
Data składania CV: do 4 listopadaMiejsce pracy: Politechnika Gdańska
Stanowisko: Specjalista ds. projektów, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
Data składania CV: do 12 listopada
▪  Praca w branży offshore wind, oferty PGE Baltica

Kierownik w Departamencie Wyprowadzania Mocy

Foundations Package Manager [Gdynia i Warszawa]

Ekspert ds. zarządzania kontraktami [Gdynia]

Kierownik zespołu kontrolingu projektowego

Package Manager Cable Installation [Gdynia i Warszawa]

▪  Praca w spółce PSE Innowacje

Młodszy Specjalista ds. Badań i Rozwoju – branża elektroenergetyczna▪  Praca w PGE Energetyka Kolejowa

66 nowych ogłoszeń, poszukiwani są specjaliści różnych specjalizacji▪  Praca w spółce Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Rzecznik prasowy

Kierownik działu energii odnawialnej

Inżynier w branży PV

Menedżer ds. marketingu

Menedżer ds. pozyskania kluczowych klientów w branży OZE▪  Grupa Kęty zatrudni 

Specjalista ds. zakupu energii w zespole ds. transformacji energetycznej

Specjalista ds. dystrybucji i rozliczeń mediów energetycznych w zespole ds. transformacji energetycznej▪  Zatrudnienie oferuje teraz Centralny Port Komunikacyjny

Ekspert ds. energii odnawialnej

Specjalista ds. organizacyjnych

Specjalista ds. Controllingu


Ekspert ds. Fotogrametrii i Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)

Ekspert w specjalności inżynieryjnej drogowej

Architekt infrastruktury

Ekspert ds. zarządzania harmonogramami

Ekspert ds. Business Intelligence

Ekspert ds. JV i Zamówień Publicznych

Architekt Korporacyjny

Analityk biznesowo-systemowy
▪  Dużą rekrutację prowadzi obecnie Tauron Polska Energia

Aktualnie do obsadzenia jest ponad 140 stanowisk
▪  Do przesyłania CV zaprasza FORTUM

Manager/ka ds. Komunikacji [Wrocław i Warszawa]

Specjalista ds. cyfryzacji i optymalizacji systemów ciepłowniczych [Częstochowa, Płock, Wrocław]

Kierownik/Kierowniczka Centrum Kompetencji Operacyjnych [Zabrze]

Kierownik/Kierowniczka ds. zaopatrzenia w paliwa [Wrocław]
▪   Kogo planuje zatrudnić Grupa Kapitałowa ENEA

Jest ponad 20 nowych ogłoszeń na różne stanowiska
▪  Wakaty do obsadzenia w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Młodszy Specjalista ds. wytwórców (k/m)

Starszy Analityk ds. ryzyk (k/m)

Specjalista ds. konfiguracji rynku energii (k/m)

Specjalista ds. regulacji działalności przesyłowej (k/m)
▪  Praca w branży biogazowej

Pracowników poszukuje POLSKA GRUPA BIOGAZOWA
▪   Warto także zwrócić uwagę na oferty w spółce ORLEN ENERGIA

Starszy Analityk hurtowego rynku energii elektrycznej [Sopot]

Kontroler finansowy [Warszawa]

Trader / Makler Giełd Towarowych [Sopot]

Analityk hurtowego rynku energii elektrycznej [Sopot]▪  Nowe ogłoszenia publikuje PGNiG Obrót Detaliczny

Pełny opis oferowanych stanowisk

Jak znaleźć właściwych kandydatów? 

Warto opublikować swoje ogłoszenia w medium czytanym przez branżystów

Zapraszamy do zamieszczenia Państwa ogłoszenia na CIRE

Cennik i warunki - prosimy o wysłanie zapytania na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ENERGA-OPERATOR z umowami na blisko milion zdalnych liczników

ENERGA-OPERATOR zawarła umowy na dostawy blisko miliona liczników zdalnego odczytu (LZO) wraz z modemami do komunikacji zastępczej. Już dziś ponad 2,3 mln klientów energii przyłączonych do sieci Spółki korzysta ze zdalnego pomiaru. Do 2026 roku ENERGA-OPERATOR planuje nim objąć wszystkich swoich klientów


Przetarg, w ramach którego wyłonieni zostali dostawcy urządzeń, jest największym w historii ENERGA-OPERATOR i jednym z największych postępowań przetargowych na dostawę liczników zdalnego odczytu, spełniających wymagania Rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego w Polsce – podkreśla Ewa Sikora Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych ENERGA-OPERATOR

Dzięki dwuletnim kontraktom zapewniona została  ciągłość dostaw liczników oraz modemów w roku 2024 i 2025 co znacząco przybliży ENERGA-OPERATOR do instalacji na sieci 100% liczników zdalnego odczytu do końca 2026 r., zgodnie z przyjętą w Grupie Orlen inicjatywą, mającą na celu m.in. obniżenie kosztów związanych z odczytami inkasenckimi, a co ważniejsze dostosowanie infrastruktury pomiarowej ENERGA-OPERATOR do wyzwań stawianych w ramach transformacji energetycznej w Polsce – dodaje Ewa Sikora.

W pierwszej części przetargu zwycięzcą, który zrealizuje 60% zaplanowanego kontraktu tj. 248 tys. liczników 1 fazowych, 320 tys. liczników 3 fazowych oraz 28 tys. modemów jest firma APATOR SA.

Dostawcą pozostałych 40%, tj. 165 tys. liczników 1 fazowych, 213 tys. liczników 3 fazowych oraz 19 tys. modemów będzie Sagemcom Poland sp. z o.o., zwycięzca drugiej części przetargu.  

Liczniki dobrze skomunikowane

Zamówione urządzenia posiadają możliwość komunikacji zarówno z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC – Power Line Communication), jak też za pomocą modemu LTE. Modemy mogą zostać wykorzystane do komunikacji zastępczej w miejscach, w których nie powstała jeszcze odpowiednia infrastruktura umożliwiająca przesyłanie danych za pomocą linii.

Komunikacja z użyciem linii elektroenergetycznej, która jest podstawowym kanałem wymiany danych w zamówionych urządzeniach, prowadzona będzie w standardzie PRIME 1.4. Jest to najnowszy standard opracowany przez międzynarodową organizację PRIME Alliance, która zrzesza m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, a także największe na świecie przedsiębiorstwa produkujące sprzęt do pomiaru jej zużycia.

Transmisja danych przez urządzenia pomiarowe oparte o standard PRIME 1.4, dzięki wykorzystaniu szerszego pasma, jest dużo bardziej odporna na ewentualne zakłócenia wprowadzone do sieci przez urządzenia klientów przyłączonych do sieci operatora, takie jak, np. coraz częściej stosowane oświetlenie LED.

Liczniki zdalnego odczytu pracujące w tym standardzie wykorzystują częstotliwość podzieloną na 8 kanałów, w których mogą się komunikować. Dodatkowym atutem standardu PRIME 1.4 jest możliwość przesyłania większej ilości informacji.

Podobnie, jak w przypadku dotychczas stosowanych przez ENERGA-OPERATOR LZO, komunikacja na każdym poziomie prowadzona będzie w oparciu szereg zabezpieczeń m.in. szyfrowanie danych, a także odpowiednie mechanizmy weryfikacji i reglamentacji dostępu.

Bez LZO transformacja energetyczna jest niemożliwa

Przekazywane na bieżąco, przez liczniki zdalne, dane, są niezbędne do odpowiedniego zaplanowania pracy i bilansowania systemu elektroenergetycznego ze znacznym udziałem OZE. Umożliwią one także wdrożenie nowych rozwiązań rynkowych, takich jak taryfy dynamiczne, które pozwolą zainteresowanym klientom energii elektrycznej, korzystać z niej wtedy, kiedy OZE generują jej najwięcej i kiedy jest ona najtańsza.

Poza przekazywaniem pomiarów, dzięki zdalnej transmisji danych, inteligentne liczniki umożliwiają też np. monitorowanie parametrów dostarczanej energii i powiadomienie operatora o błędach technicznych sieci, takich jak np. brak fazy. Zdalnie realizowane są także niektóre usługi, takie jak zmiana grupy taryfowej w przypadku zmiany umowy.

Klienci przyłączeni do sieci ENERGA-OPERATOR, u których został zamontowany zdalny licznik, mogą już teraz korzystać z aplikacji Mój Licznik umożliwiającej szczegółowe monitorowanie sposobu korzystania z energii elektrycznej.

Enea Operator z nowym magazynem energii w sieci niskiego napięcia

3 października Enea Operator przyłączyła w Bydgoszczy do sieci niskiego napięcia przemysłowy magazyn energii. Jego głównym zadaniem jest stabilizacja parametrów sieci energetycznej na obszarze z dużą liczbą odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu eNeuron i wykonane przez Konsorcjum dwóch polskich spółek Apator i NRG Project

Enea Operator od trzech lat jest uczestnikiem międzynarodowego projektu „eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN”, który jest realizowany w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Jego celem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesu projektowania i funkcjonowania lokalnych systemów energetycznych przy optymalnej integracji z rozproszonymi źródłami energii, w tym głównie odnawialnymi.

Dzisiaj magazyny energii to już nie przyszłość a nasza teraźniejszość. Wzrost liczby mikroinstalacji stanowi wyzwanie techniczne dla funkcjonowania sieci dystrybucyjnej. Musimy zdawać sobie sprawę, że w czasach, kiedy nasza sieć była budowana, nie projektowano dwukierunkowych przepływów. Produkcja zielonej energii jest uzależniona od czynników zewnętrznych, a naszym celem i obowiązkiem, jako spółki dystrybucyjnej jest zapewnienie stabilnego przepływu energii przez całą dobę. Magazyny energii zapewniają bilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Ich wykorzystanie to także dobry sposób na poprawę efektywności infrastruktury OZE. Dają bowiem możliwość zgromadzenia większej ilości zielonej energii i wykorzystanie jej w momencie szczytowego zapotrzebowania – powiedział Marcin Gawroński, Prezes Zarządu Enei Operator.

Budowę magazynu energii w Bydgoszczy poprzedziła kilkuletnia współpraca pracowników Enei Operator z kadrą naukową Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu EnergyStore. Przeprowadzono badanie różnorodnych technologii magazynowania energii oraz ich zachowania w określonych warunkach sieciowych. Wynikiem była decyzja o wyborze magazynu energii wykonanego w technologii litowo-jonowej (LI-Ion) o mocy nominalnej nie mniejszej niż 50 kW i pojemności nie mniejszej niż 200 kWh. 

Nowy magazyn energii realizuje szereg tzw. usług systemowych, w tym stabilizację mocy odnawialnych źródeł energii, kompensację mocy biernej czy kompensację odkształceń sieci. Wykorzystany w instalacji dwustopniowy przekształtnik AC/DC/DC oraz dedykowany algorytm sterowania pozwalają na ładowanie baterii magazynu w godzinach produkcji energii z OZE z tych faz, w których wartość napięcia będzie przekroczona. Podczas wieczornego szczytu zapotrzebowania, a także w nocy, magazyn będzie oddawał energię do sieci, tak aby być gotowym do gromadzenia energii z OZE w ciągu kolejnego dnia. 

Współpraca między firmą Apator i operatorem sieci Enea Operator otwiera nowe możliwości w dziedzinie magazynowania i efektywniejszego wykorzystania energii pochodzącej z OZE, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego. Ta inwestycja stanowi ważny krok w kierunku bardziej spójnego i wydajnego zarządzania energią, i może stać się wzorem do naśladowania dla innych lokalizacji. Specjalnie zaprojektowany magazyn energii, w tym przypadku z pakietem bateryjnym i systemem BMS dostarczonym przez firmę NRG Project, staje się bardzo ważnym uzupełnieniem sieci dystrybucyjnej, w której funkcjonuje już wiele źródeł wytwórczych. Jego głównymi zadaniami będą: stabilizacja mocy odnawialnego źródła energii, symetryzacja napięć fazowych w punkcie przyłączenia do sieci, stabilizacja parametrów sieci oraz poprawa jakości energii – powiedział Szymon Piasecki, Menedżer Produktu ds. OZE w Apator SA.


W ramach realizacji projektu naukowego planowany jest stały monitoring i weryfikacja pracy magazynu. Sprawdzane będą takie parametry, jak:

 • stabilizacja mocy OZE poprzez gromadzenie nadwyżek energii w godzinach jej produkcji i oddawanie do sieci w godzinach zwiększonego zapotrzebowania;
 • symetryzacja napięć fazowych w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (PPE) przez przesyłanie mocy czynnej pomiędzy poszczególnymi fazami z ograniczeniem asymetrii mocy fazowych uzależnionym od pojemności obwodu DC przekształtnika AC/DC;
 • stabilizacja napięć w PPE poprzez regulację mocy czynnej ładowania/rozładowania baterii niezależnie dla każdej z faz napięcia zasilającego;
 • stabilizacja napięć poprzez regulację mocy biernej z ograniczeniem asymetrii po maksymalnym dopuszczalnym naładowaniu/rozładowaniu baterii;
 • praca wg harmonogramu użytkownika;
 • kompensacja mocy biernej;
 • regulacja odkształceń sieci.

 

Magazyny energii stanowią ważną część transformacji energetycznej związanej z coraz większą ilością odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i nowoczesnym podejściem do zmieniającej się energetyki.

Jednym z odbiorców magazynów energii są Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, dla których kluczowym zadaniem jest efektywne prowadzenie ruchu sieciowego, by zapewnić niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej, w zmieniającej się strukturze jej wytwarzania. 

758 miliardów euro przeznaczyły państwa europejskie na ochronę odbiorców energii przed skutkami kryzysu energetycznego

Mimo bezprecedensowych wydatków, w niektórych państwach ceny energii wzrosły nawet o ponad 100%. Polska przeznaczyła na ten cel relatywnie niewielkie środki (równowartość 12,4 mld EUR), udało się jednak powstrzymać wzrost cen energii bardziej niż w innych krajach. Dzięki temu ceny energii dla odbiorców końcowych w Polsce są w wciąż jednymi z najniższych w Europie

 Eksperci Agencji Rynku Energii na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej przeanalizowali działania osłonowe podjęte przez europejskie państwa w odpowiedzi
na kryzys energetyczny - począwszy od września 2021 roku, aż do stycznia 2023 roku.

W tym okresie 27 na 29 analizowanych krajów zastosowało obniżkę VAT lub podatków energetycznych i transfery pieniężne dla odbiorców wrażliwych. Większość państw podjęło decyzję o regulacji cen detalicznych energii elektrycznej, podatku od zysków nadzwyczajnych i wsparciu dla odbiorców biznesowych. Wszystkie te rozwiązania zastosowała również Polska. Jedynie kilka krajów zdecydowało o regulowaniu hurtowych cen energii i wsparciu dla firm państwowych.„Polska osiągnęła jedną z najwyższych efektywności kosztowych wprowadzonych rozwiązań osłonowych. Wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w naszym kraju wyniósł zaledwie 12,9%, podczas gdy wydatki na ochronę konsumentów indywidualnych wyniosły tylko ok. 2% PKB. W tym samym okresie, Francja odnotowała około 20% wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nakładem około 3,8-4% krajowego PKB. Wartości te w Niemczech wyniosły odpowiednio 40% i 7,5% PKB, a w Wielkiej Brytanii 90%
i niecałe 4% PKB” – mówi Andrzej Bondyra, wiceprezes Agencji Rynku Energii. 

Jak wskazuje, sukces Polski w powstrzymywaniu cen wynikał m.in. z polskiego miksu elektroenergetycznego, który wciąż oparty jest na węglu pozyskiwanym z krajowych kopalń. Dlatego w mniejszym stopniu Polskę dotknęły poważne wzrosty cen surowców na światowych rynkach obserwowane w 2022 roku.

„Polska energetyka była stosunkowo dobrze przygotowana na kryzys. Dzięki gazoportowi i otwartemu w 2022 roku gazociągowi Baltic Pipe jesteśmy niezależni od dostaw gazu ze Wschodu. Polska elektroenergetyka węglowa kontraktowała przede wszystkim surowiec z polskich kopalń. Zakłócenia pojawiły się przejściowo na rynku detalicznym, jednak szybko udało się je zaspokoić dzięki interwencyjnemu importowi z innych kierunków. Największą presję na koszty wytwarzania energii elektrycznej wywierały ceny uprawnień do emisji CO2, które drastycznie wzrosły w 2021 roku” – dodaje Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 

W 2021 roku ceny EU ETS wzrosły z około 20 do ok. 80 euro za tonę i tak wysoka cena – mimo znaczących wahań w lutym i latem 2022 roku – pozostaje do tej pory. Oznacza to utrzymujące się wysokie koszty dla wytwórców energii elektrycznej w Polsce, mimo niższych niż w ubiegłym roku cen surowców. 

„Na przełomie 2022 i 2023 roku ceny gazu i węgla na światowych rynkach nieco spadły i ustabilizowały się, pozostają jednak wciąż znacznie wyższe niż jeszcze dwa lata temu.Dodatkowo wytwórcy energii ponoszą dziś koszty zakupu surowców na rynku terminowym w 2022 roku przy najwyższych poziomach cen” – tłumaczy Andrzej Bondyra. 


Ceny poniżej europejskiej średniej

Mimo trwającego kryzysu dzięki wprowadzonym w Polsce działaniom osłonowym udaje się utrzymać relatywnie niskie – pozostające znacząco poniżej europejskiej średniej – ceny energii dla odbiorców końcowych. W drugim półroczu 2022 roku polskie gospodarstwa domowe płaciły za jedną kilowatogodzinę średnio 0,1092 euro netto, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej wynosiła blisko trzykrotnie więcej - 0,2716 euro.Taniej niż w Polsce było tylko w niektórych krajach bałkańskich – Serbii, Albanii, Bośni i Hercegowinie – oraz na Węgrzech. Najdrożej – ponad 40 eurocentów za 1 kWh płaciły gospodarstwa domowe w Czechach i w Grecji. 

Również ceny dla małych i średnich przedsiębiorstw (o zużyciu 2-20 GWh rocznie) w tym okresie były jednymi z najniższych w Europie. W Polsce płaciły one średnio 0,1084 euro netto za 1 kWh. Taniej było tylko na Islandii, w Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie. Ponad 30 eurocentów za 1kWh musiały zapłacić firmy we Włoszech, w Bułgarii i w Grecji. 


W 2023 roku ceny energii w Polsce dla gospodarstw domowych pozostają poniżej europejskiej średniej. Jak policzyli analitycy ARE średnia cena brutto (z podatkiem VAT)
30 czerwca 2023 roku wynosiła w Polsce równowartość 0,16 euro za 1 kWh. Przy wyliczeniach założono jednak przekroczenie przez gospodarstwo domowe limitu zużycia po preferencyjnej cenie. Te gospodarstwa domowe, które mieszczą się w limitach, przez cały 2023 rok płacą już tylko 0,11 euro brutto. 

„W ciągu ostatnich trzech miesięcy rząd rozszerzył zakres wsparcia określonego w Tarczy solidarnościowej. Gospodarstwa domowe mają wyższe o 1000 kWh limity zużycia energii po preferencyjnej cenie, a dodatkowo zyskały możliwość otrzymania jednorazowego upustu w wysokości 125 zł. Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa, odbiorcy wrażliwi i samorządy od 1 października płacą nową, niższą cenę za energię elektryczną” – dodaje Maciej Maciejowski. 

Obecnie funkcjonujące rozwiązania obniżające ceny energii dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorców, odbiorców wrażliwych, instytucji publicznych i samorządów obowiązują do końca roku.

Rząd zapowiada kontynuację działań osłonowych w 2024 roku. Szczegółowe rozwiązania mają być znane w czwartym kwartale. 

Szczegółowe informacje na temat działań osłonowych powstrzymujących wzrost cen energii dostępne są na www.liczysieenergia.pl - stronie kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, której celem jest uświadomienie, jak racjonalnie korzystać z energii, a tym samym ograniczyć wysokość rachunków za prąd.