PL EN DE

Energa-Operator wyjaśnia mechanizm rządowej tarczy energetycznej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), ENERGA-OPERATOR S.A. (jako OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi oświadczeń odbiorców uprawnionych

⚡ odbiorcy uprawnieni do limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 2000 kWh rocznie nabywają uprawnienie z mocy Ustawy, więc nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń;

⚡ odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej, wynoszących 2600 kWh lub 3000 kWh rocznie, powinni złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku do OSD pisemne oświadczenie.


Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.Oryginał oświadczenia można złożyć na kilka sposobów:

⚡ w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (do e-mail należy dołączyć wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie wraz z załącznikami) albo

 ⚡w postaci papierowej na adres pocztowy ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80–557 Gdańsk, albo na adres pocztowy Oddziału ENERGA-OPERATOR S.A. lub złożyć osobiście – listę placówek znajdziesz tutaj (oryginał oświadczenia w postaci papierowej wraz z załącznikami z własnoręcznym podpisem).

Uwaga: Odbiorcy rozliczani w ramach umowy kompleksowej, oświadczenia te powinni składać do swojego sprzedawcy energii elektrycznej. OSD przyjmuje oświadczenia wyłącznie dla odbiorców posiadających zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji.

 

*  uprawniony odbiorca końcowy to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
a) gospodarstw domowych
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi


Jakie przysługują limity?

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku rozliczenia energii po cenach z Taryfy z 2022 r. dla gospodarstw domowych będą ograniczone limitem:

  • 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
  • 3000 kWh dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników.
Zużywam energię w gospodarstwie domowym, ale nie spełniam warunków wskazanych na str. 2 Oświadczenia. Czy powinienem je złożyć?

Jako odbiorca w gospodarstwie domowym w grupie taryfowej G, w 2023 r. jesteś uprawniony do limitu zużycia 2000 kWh bez konieczności składania Oświadczenia.
W jakiej formie można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie możesz złożyć w dwóch formach:

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej;

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Kiedy można złożyć oświadczenie?

Jeśli w dniu wejścia ustawy w życie przysługuje Ci limit 2600 kWh lub 3000 kWh lub nabędziesz prawo do zwiększonego limitu do 31.12.2022 r.  to złóż oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30.06.2023 r.
Co w przypadku nabycia uprawnienia w trakcie 2023 r.?

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.
Co w sytuacji, gdy zawieram nową umowę w trakcie 2023 r.: a) na istniejące PPE; b) na nowe PPE;?

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia  wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać. Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik będziesz Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.
Co w sytuacji, gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej?

Jeśli w trakcie 2023 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej w trakcie 2023 r. Twój limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym  PPE.
Jestem prosumentem energii odnawialnej, jak będzie obliczony przysługujący mi limit?

Jeśli jesteś prosumentem energii odnawialnej, to zużycie energii w ramach limitu ustalimy po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci.
Co mam zrobić jeśli w trakcie 2023 r. stracę uprawnienia do podwyższonego limitu?

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.