PL EN DE

100 mln zł z programu FEnIKS na inwestycje w ciepłownictwo. NFOŚiGW otworzył nabór

Do 31 stycznia 2024 roku potrwa ogłoszony w czwartek przez NFOŚiGW nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w energooszczędną infrastrukturę ciepłowniczą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Do podziału jest 100 mln zł – dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu


Do naboru mogą przystąpić następujące typy podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy.

Zgodnie z regulaminem, przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dla których planowane jest osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej/chłodnicze, budowy i przebudowy: komór ciepłowniczych, przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych, również jako układów hybrydowych, m.in. w wyniku likwidacji grupowych węzłów cieplnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021) 

>>>Link<<<

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 31.01.2024 r. o godz. 24.00, Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o naborze można znaleźć w tym miejscu >>>Link<<<