PL EN DE

Pakiet 2 opracowań półrocznych

Monitorowanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych stanowi istotny element informacji o zmianach zachodzących w obszarze handlu energią.

Niniejsze opracowanie w formie 2 raportów półrocznych, zawierać będzie kwartalne i półroczne ceny energii elektrycznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Prezentowane ceny oparto o dane Międzynarodowej Agencji Energii – IEA/OECD oraz Biura Statystycznego UE – Eurostat. Każdy z raportów będzie dodatkowo przedstawiać średnie miesięczne ceny energii elektrycznej na najważniejszych europejskich rynkach giełdowych w omawianym okresie oraz analizę porównawczą wybranych danych cenowych w odniesieniu do okresu poprzedniego i komentarz dotyczący istotnych wydarzeń na europejskim rynku energii elektrycznej.

Pakiet 2 opracowań półrocznych

Opracowanie zawiera dane o kierunkach sprzedaży lub zakupu energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wytwórczych, przedsiębiorstwach obrotu wydzielonych ze spółek dystrybucyjnych (przedsiębiorstwa obrotu SD) oraz pozostałych przedsiębiorstwach obrotu energią elektryczną.

W opracowaniu przedstawione zostaną m.in. dane dotyczące wielkości sprzedaży energii elektrycznej, w przedsiębiorstwach obrotu SD oraz pozostałych przedsiębiorstwach obrotu energią.

W/w dane dotyczące sprzedaży oraz zakupu energii elektrycznej, będą prezentowane dla ustalonych grup przedsiębiorstw: wytwórców w układzie technologicznym lub obszarowym, przedsiębiorstw obrotu SD i pozostałych przedsiębiorstw obrotu, w kładzie grup przedsiębiorstw.

Pakiet 2 opracowań półrocznych

Głównym składnikiem kosztów wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach energetyki zawodowej jest paliwo produkcyjne – w większości węgiel kamienny.

Handel węglem energetycznym w kraju zdominowany jest przez kontrakty bilateralne, zawierane pomiędzy spółkami wydobywczymi a grupami energetycznymi, co powoduje, iż ustalenie transparentnej, rynkowej ceny paliwa jest niezwykle trudne. Celem pracy jest przedstawienie rzetelnego obrazu relacji zachodzących na krajowym i regionalnym rynku węgla energetycznego (popyt i podaż węgla energetycznego, ceny sprzedaży węgla energetycznego przez górnictwo węgla kamiennego, ceny zakupu węgla kamiennego przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe w zależności od parametrów paliwa i skali zużycia, ceny węgla na międzynarodowym rynku ARA, ceny frachtów).