PL EN DE

Zasady udostępniania danych statystycznych gromadzonych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP)

  1. Dane gromadzone w ramach badań statystycznych realizowanych przez ARE SA na zlecenie Ministra Klimatu i Środowiska, o ile są ujęte w PBSSP jako informacja wynikowa pochodząca z danego badania, są udostępniane nieodpłatnie, w formie wydawnictw i zamieszczane na stronie internetowej ARE pod adresem:  https://www.are.waw.pl/badania-statystyczne/wynikowe-informacje-statystyczne.
  2. Dane nie ujęte w PBSSP jako informacja wynikowa pochodząca z danego badań, o których mowa w pkt. 1 powyżej, udostępniane są odpłatnie w formie uzgodnionej z Zamawiającym, z uwzględnieniem dostępności danych oraz ograniczeń wynikających przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Koszty zamówienia określane są każdorazowo na podstawie pracochłonności oraz stawki godzinowej w wysokości, zależnej od stopnia skomplikowania zamówienia. Wyznaczona kwota jest powiększana o podatek VAT (23%). Udostępnienie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu zakresu oraz ceny zamówienia, potwierdzonym podpisanymi oświadczeniami obu stron.